Skip to main content

Disgyblion yn croesawu'r Gweinidog Addysg wrth i'w hysgol newydd gael ei hadeiladu

Llanilltud Faerdref grid

Bu Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref yn croesawu Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru ac Aelod o Gabinet y Cyngor yn ystod ymweliad diweddar – wrth i ddisgyblion a staff ddathlu'r cynnydd tuag at adeiladu eu hysgol newydd.

Ymwelodd Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg â'r ysgol ym Mhentre'r Eglwys ddydd Iau, 6 Gorffennaf, ar gyfer seremoni 'llofnodi'r dur' gyda staff; disgyblion; y Cynghorydd Rhys Lewis; y partner cyflenwi, WEPco; y contractwr adeiladu, Morgan Sindall; a'r contractwr rheoli cyfleusterau, Robertsons.

Mae'r buddsoddiad yn cael ei ariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru drwy'r Model Buddsoddi Cydfuddiannol, sef ffrwd arian refeniw'r Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu.

Ymunodd Y Cynghorydd Lewis â staff a disgyblion yn Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi yn Llantrisant ar gyfer eu seremoni 'llofnodi'r dur' hefyd. Dechreuodd prosiect y Model Buddsoddi Cydfuddiannol ym mis Ionawr er mwyn adeiladu adeiladau ysgol newydd erbyn 2024. Maen nhw newydd nodi carreg milltir drwy osod y ffrâm ddur. Mae crynodeb o bob prosiect, a diweddariad cynnydd y gwaith adeiladu wedi'u cynnwys ar ddiwedd y diweddariad yma.

Dywedodd Jeremy Miles: "Roedd hyn yn gyfle gwych i ddathlu adeiladu'r ddwy ysgol yma. Rwy'n falch iawn eu bod nhw'n bwriadu gwasanaethu'r gymuned o'u hamgylch, gan eu gwneud nhw wir yn amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y gymuned bydd pawb yn elwa ohonyn nhw.

"Mae'n bwysig ein bod ni'n rhoi'r llwyfan cryfaf a mwyaf arloesol i'r disgyblion ieuengaf ddysgu er mwyn inni allu rhoi'r amgylchedd mwyaf cefnogol iddyn nhw gyrraedd eu potensial."

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg, Cyfranogiad Pobl Ifainc a'r Gymraeg: "Roeddwn i'n falch iawn i ymweld ag Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref ac Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi ddydd Iau, a hoffwn i ddiolch i staff a disgyblion yn y ddwy ysgol am eu croeso cynnes. Mae'n amser cyffrous ar gyfer y ddau brosiect, gyda fframiau dur yr adeiladau bellach yn eu lle, gan gynrychioli carreg filltir bwysig yn y gwaith adeiladu.

"Ymunodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg â ni ym Mhentre'r Eglwys, ac roeddwn i'n falch iawn iddo weld y cynnydd ardderchog sy'n cael ei wneud tuag at ddarparu cyfleusterau addysg o'r radd flaenaf ar gyfer y gymuned.

"Rydyn ni'n parhau i groesawu cymorth Llywodraeth Cymru i fuddsoddi yn ein hysgolion drwy'r Cynllun Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys tri adeilad ysgol newydd ym Mhentre'r Eglwys, Llantrisant a Phont-y-clun drwy'r Model Buddsoddi Cydfuddiannol; adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn yng Nglynrhedynog; a buddsoddiad o £75.6 miliwn ledled ardal ehangach Pontypridd.

"Roedd y seremonïau 'llofnodi'r dur' yn Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref ac Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi yn dathlu'r cynnydd da sydd wedi'i wneud hyd yn hyn. Am fod fframiau'r ddau adeilad bellach yn eu lle, rwy'n edrych ymlaen at weld y ddau safle'n parhau i gael eu trawsnewid dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Bydd y prosiectau'n datblygu ac yn datblygu tan iddyn nhw gael eu cwblhau'r flwyddyn nesaf, wrth inni ddarparu rhagor o amgylcheddau dysgu modern ar gyfer ein disgyblion, gan gyflwyno cyfleoedd newydd yn eu haddysg."

Y diweddaraf ar y cynnydd yn Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref

Mae'r holl waith sylfaen wedi'i gwblhau, ynghyd â gosod y ffrâm ddur – tra bod gwaith draenio yn mynd rhagddo'n dda. Mae gwaith i'r to bellach wedi dechrau, ac mae'r to ar y trywydd iawn i fod yn dal dŵr erbyn diwedd yr haf – ynghyd â sicrhau fod yr adeilad cyfan yn dal dŵr erbyn tymor yr hydref, 2023. Mae'r adeilad yn parhau i fod ar y trywydd iawn i agor i ddisgyblion a staff yng ngwanwyn 2024, gyda'r holl gyfleusterau allanol (megis yr Ardal Gemau Aml-ddefnydd a'r maes parcio) yn barod erbyn tymor yr hydref, 2024.

Bydd yr adeilad unllawr yn cynnwys ystafelloedd dosbarth ar gyfer dosbarth meithrin, dosbarth derbyn, tri dosbarth i'r babanod a phedwar dosbarth i blant yr adran iau. Yn ogystal â hynny, bydd ardal ganolog, prif neuadd a mannau amrywiol eraill. Y tu allan bydd ardaloedd wedi'u tirlunio a meysydd chwarae caled a meddal, dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd, cae chwaraeon glaswellt (5 bob ochr) a thrac rhedeg glaswellt 40 metr. Bydd 23 o leoedd parcio (bydd gan bedwar ohonyn nhw gyfleuster gwefru cerbydau trydan) a mannau storio beiciau.

Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi (erbyn yr haf, 2024)

Mae gwaith trin yr hen weithfeydd mwyngloddio dan ddaear wedi'i gwblhau gan greu platfform sefydlog ar gyfer yr ysgol newydd. Mae gwaith gosod y ffrâm ddur a sylfeini wedi'i gwblhau tra bo gwaith draenio yn mynd rhagddo. Mae'r to ar y trywydd iawn i fod yn ddwrglos erbyn tymor yr hydref 2023, gyda'r adeilad cyfan yn gallu gwrthsefyll y tywydd erbyn dechrau 2024. Mae'r adeilad ar y trywydd iawn i gael ei agor i ddisgyblion a staff ym mis Medi 2024, gyda'r holl gyfleusterau allanol (megis yr Ardal Gemau Aml-ddefnydd a maes parcio) yn barod erbyn dechrau 2025.

Bydd gan yr adeilad deulawr ystafelloedd dosbarth ar gyfer dau ddosbarth meithrin, un dosbarth derbyn, tri dosbarth i'r babanod a chwe dosbarth i blant yr adran iau, yn ogystal ag ardal ganolog, prif neuadd a chyfleusterau a mannau amrywiol eraill. Bydd meysydd chwarae caled yn cael eu darparu y tu allan, yn ogystal â chae chwaraeon (7 bob ochr), dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd a meysydd chwarae anffurfiol ar ochr ddeheuol y safle. Bydd 28 o leoedd parcio yn cael eu darparu (bydd gan bedwar ohonyn nhw gyfleuster gwefru cerbydau trydan) yn ogystal â mannau storio beiciau. 

Wedi ei bostio ar 12/07/23