Skip to main content

Buddsoddiad mawr mewn cynllun lliniaru llifogydd wedi'i gwblhau yn Abercwmboi

Bronallt Terrace Flood Alleviation Scheme

Mae cynllun  lliniaru llifogydd mawr bellach wedi'i gwblhau yn Abercwmboi gyda chyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru. Mae'r gwaith wedi lleihau'r risg o lifogydd i eiddo ar hyd y ffordd fawr yn Nheras Bronallt.

Y llynedd, roedd y Cyngor wedi sicrhau cyllid i gyflawni Cynllun Lliniaru Llifogydd Bronallt Uchaf yn y flwyddyn ariannol 2022 i 2023. Defnyddiodd arian Llywodraeth Cymru a oedd ar gael ar gyfer cynlluniau o'r fath i ddiogelu cymunedau lleol rhag y perygl o lifogydd. Dechreuodd y Cyngor a'r is-gontractwr Hammonds Ltd ar y gwaith yr haf diwethaf.

Aeth y gwaith rhagddo ger y ffordd ddienw (cyfochrog â'r B4275) ar bwys Bythynnod y Pwll. Cafodd y cynllun ei adeiladu ar gwrs dŵr sy'n rhedeg trwy ardal o gefn gwlad ac yn mynd trwy'r seilwaith draenio presennol.

Mae'r buddsoddiad wedi caniatau adeiladu pwll gwanhau mawr (yn y llun) ar hyd y cwlfert presennol, gan gynyddu cynhwysedd y seilwaith yn sylweddol. Bydd y pwll yn casglu dŵr ac yn ei ryddhau'n araf i'r system ddraenio yn ystod glaw trwm – gan leihau'r risg y bydd y cwrs dŵr yn dod o dan ormod o bwysau. Ymhellach i lawr yr afon bydd yn diogelu eiddo yn Nheras Bronallt.

Mae'r cynllun hefyd wedi darparu man rheoli malurion, a mynediad gwaith gwell i'r cwrs dŵr i helpu gyda chynnal a chadw'r safle yn y dyfodol.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Seilwaith a Buddsoddi: “Rwy’n falch bod y cynllun mawr yma i liniaru llifogydd yn Abercwmboi bellach wedi’i gwblhau. Bydd yn darparu amddiffyniad a sicrwydd pwysig yn ystod stormydd yn y dyfodol i gartrefi a busnesau lleol ymhellach i lawr yr afon yn Nheras Bronallt.

“Rydyn ni'n croesawu cyllid sylweddol ar gyfer y cynllun gan Lywodraeth Cymru, ac yn parhau i gydweithio i gyflawni prosiectau wedi'u targedu i liniaru llifogydd yn ein cymunedau. Yn 2022/23, cawson ni gyllid sylweddol oddi wrth y Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd, y Grant ar gyfer Gwaith ar Raddfa Fach a'r Gronfa Ffyrdd Cydnerth. Rydyn ni hefyd wedi gwneud cais am gyllid sylweddol yn 2023/24, i barhau â'n rhaglen garlam ledled y fwrdeistref sirol.

“Mae Cynllun Lliniaru Llifogydd Bronallt Uchaf yn Abercwmboi wedi gosod pwll gwanhau yn y cwrs dŵr presennol, a fydd yn casglu dŵr pan fydd yn bwrw glaw'n drwm ac yn lleihau cyfaint y dŵr y mae angen i’r rhwydwaith draenio ei reoli ar un adeg. Agwedd bwysig arall ar y gwaith oedd sefydlu mynedfa bwrpasol fel bod modd cynnal a chadw'r safle yn haws yn y dyfodol.

“Hoffwn i ddiolch i drigolion am eu cydweithrediad yn ystod y misoedd roedd y gwaith yn mynd rhagddo er mwyn i ni gyflawni’r gwaith gwella hanfodol yma i’r gymuned.”

Wedi ei bostio ar 28/03/2023