Amlosgfeydd a Mynwentydd

Mae rhaid i drigolion sy'n ymweld â'r safleoedd yma wneud hynny yn unol â gofynion cadw pellter cymdeithasol cyfredol.

Mae gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb o hyd yn amlosgfeydd Glyn-taf a Llwydcoed yn unol â'n Asesiad Risg COVID-19.

Mynychu Angladdau yn Amlosgfeydd Glyn-taf a Llwydcoed ac ym Mynwentydd Rhondda Cynon Taf

Mae capel Mynwent ac Amlosgfa Glyn-taf yn caniatáu i 60 o bobl eistedd ym mhob capel – dydyn ni ddim yn caniatáu i bobl sefyll heb sedd.  Does dim terfyn ar y nifer sy'n cael ymgynnull yn yr awyr agored i fod yn dyst i'r gwasanaethau

Mae Amlosgfa Llwydcoed yn caniatáu hyd at 120 o bobl rhwng dau gapel.  Does dim terfyn ar y nifer sy'n cael ymgynnull yn yr awyr agored i fod yn dyst i'r gwasanaethau

Mae ein mynwentydd ar agor i ymwelwyr 365 diwrnod y flwyddyn ac mae'r oriau agor i'w gweld isod

Mae ein swyddfeydd ar agor ar gyfer apwyntiadau yn unig gydag uchafswm o ddau berson ar unrhyw un adeg

Mae modd gwneud taliadau dros y ffôn ac mae modd i ni ddelio â'ch ymholiadau dros y ffon neu drwy e-bost. Mae'r manylion yma isod:

Marwolaeth

Deaths

Gwybodaeth ynglŷn â phryd mae modd cynnal gwasanaeth claddu.

Cemetery-locations-and-opening-hours

Oriau agor yn ystod misoedd yr haf a misoedd y gaeaf. 

Cremations

Gwybodaeth ynglŷn â phryd mae modd cynnal gwasanaeth amlosgi. 

Registering-a-birth

Gwybodaeth ynglŷn â phryd a sut i gofrestru marwolaeth. 

Funeral-expenses

Ffïoedd a phrisiau.

Ordering-a-memorial

Gwybodaeth ynglŷn â sut i archebu cofeb a'r prisiau. 

Help-with-bereavement

Mae cymorth ar gael os ydych chi eisiau siarad am eich profedigaeth. 

Scattering-of-cremated-remains

Lleoliadau ac ardaloedd lle mae modd gwasgaru gweddillion.

Astudiaeth Prifysgol Warwick - Ataliad y Galon

Mae Prifysgol Warwick yn gweithio ar y cyd â gwasanaeth ambiwlans yr ardal er mwyn ceisio deall beth yw'r ffordd orau o roi moddion sy'n achub bywydau i bobl pan mae eu calonnau’n stopio'n sydyn.

Os oes aelod o'ch teulu wedi dioddef o ataliad y galon ac wedi'i drin gan y gwasanaeth yma, mae'n bosib bydd yr aelod hwnnw wedi'i gynnwys yn yr astudiaeth yma.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth yma, cysylltwch â ni:

NHS Ambulance