Report
Beth yw Lliniaru Llifogydd?
Mathau o berygl llifogydd a sut y gall Awdurdodau Rheoli Risg ei reoli i leihau'r perygl o lifogydd
Alert-Bell
Sut i roi Gwybod am Lifogydd
Gyda phwy i gysylltu or ydych yn profi llifogydd a sut i gysylltu â nhw
Landscape
Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB)
Manylion Atodlen 3 o’r Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr a chanllawiau ar sut i wneud cais am ganiatâd gan y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB)
Report-Ticks
Caniatâd a Chymeradwyaeth
Cyngor ac arweiniad defnyddiol ar sut i wneud cais am ganiatâd amrywiol gan y SAB a’r Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol mewn perthynas â rheoli perygl llifogydd
Question-Mark

Cyngor ac arweiniad defnyddiol ar sut y gallwch wella eich gallu i wrthsefyll llifogydd a dod yn fwy parod yn erbyn effeithiau llifogydd

Badge

Gwelir Strategaeth a Chynllun Gweithredu y Cyngor ar sut yr ydym yn gweithio i leihau'r perygl o lifogydd o ffynonellau lleol yn Rhondda Cynon Taf

Alert
Manylion ar sut i gofrestru ar gyfer rhybuddion tywydd a rhybuddion llifogydd
Rhybuddion Tywydd a Rhybuddion Llifogydd
River-in-Landscape

Gwybodaeth ddefnyddiol am gyfrifoldebau draenio tir, pwerau gorfodi cysylltiedig a chyngor defnyddiol ar hawliau a chyfrifoldebau tirfeddianwyr glannau afon

Parodrwydd Llifogydd ac Ymwybyddiaeth
Form-with-Pen
O dan Adran 21 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, mae’n ofynnol i ni gadw cofrestr a chofnod o’r holl strwythurau a nodweddion sy’n debygol o gael effaith sylweddol ar berygl llifogydd yn yr ardal
River-by-House

Cynlluniau Lliniaru Llifogydd

Manylion Cynlluniau Lliniaru Llifogydd y Cyngor sydd wedi'u cwblhau ac sydd ar y gweill ar draws Rhondda Cynon Taf

Report-1
Mae gennym ddyletswydd i ymchwilio a chyhoeddi adroddiadau ar ddigwyddiadau llifogydd sy'n digwydd yn Rhondda Cynon Taf i'r graddau yr ydym yn eu hystyried yn angenrheidiol neu'n briodol
Report-Ticks

Gwybodaeth am bwerau gorfodi’r SAB a’r Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol a’r canlyniadau cysylltiedig