Skip to main content
Hafan>Y Cyngor>Blog yr Arweinydd

Cyngor Rhondda Cynon Taf – Blog yr Arweinydd

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Yr holl newyddion gan y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor, drwy ei flog pythefnosol a'r fideos.

Leader-Andrew-Morgan
 • Blaenoriaethau'r Gyllideb ar gyfer 2020–21

  Posted on 23 Ionawr 2020

  Yn fy mlog diwethaf, soniais am sut mae'r Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro ar gyfer 2020–21 yn cynrychioli'r trefniant cyllido gorau ers deuddeg mlynedd – gan alluogi Llywodraeth Leol i fuddsoddi yn ein Gwasanaethau Rheng Flaen allweddol ac amrywiaeth o feysydd blaenoriaeth yn dilyn bron i ddegawd o doriadau parhaus gan Lywodraeth San Steffan.

  Yn ystod cyfarfod Cabinet y Cyngor yr wythnos yma, byddaf i'n cynnig buddsoddiadau sylweddol mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys hwb gwerth £200,000 ar gyfer y gwasanaethau ieuenctid gyda dyraniad ychwanegol gwerth £50,000 ar gyfer troseddau'r ifainc; yn ogystal ag £12.7miliwn ar gyfer ysgolion, sy'n cyfateb i gynnydd o 8.5%. Mae hyn yn gynnydd sylweddol ar yr ymrwymiad a wnaethon ni i ddarparu cymorth i'n hysgolion yn ystod bob blwyddyn ariannol. Yn ogystal â hyn, byddaf i'n cynnig dyrannu £9.3miliwn i'r Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant, sy'n cynnwys gofal cymdeithasol. Dyma wasanaeth allweddol dan bwysau dwys o ganlyniad i gostau chwyddiannol ar draws Cymru. Byddaf i hefyd yn gofyn bod y Cabinet yn cytuno i ddyrannu cyllid i gefnogi ymdrech sylweddol i fynd i'r afael â thlodi yn ardaloedd targed y Fwrdeistref Sirol.

  Er y setliad cadarnhaol a'r cyllid ychwanegol y mae modd i ni ei ddyrannu, mae dal bwlch yn y gyllideb y mae gofyn cyfreithiol i ni fynd i'r afael ag ef. Yn rhan o'r strategaeth i gau'r bwlch yma, rydyn ni'n cynnig bod Treth y Cyngor yn cynyddu 2.85% ar gyfer blwyddyn ariannol 2020–21. Bydd hyn ymhlith y cynnydd isaf yng Nghymru unwaith eto, ac yn golygu y bydd preswylwyr RhCTwedi gweld y cynnydd lleiaf yn Nhreth y Cyngor o'i gymharu ag awdurdodau lleol eraill Cymru ers dechrau tymor y Cyngor cyfredol. 

  Mae ein gwaith rheoli gofalus mewn perthynas â'n cyllid wedi ein galluogi ni i fod mewn sefyllfa gymharol gryf lle dydyn ni ddim yn cynnig unrhyw doriadau i wasanaethau ac yn osgoi'r cynnydd uchel mewn Treth y Cyngor y mae rhai Awdurdodau Lleol cyfagos wedi'i weld. 

 

 

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau