Skip to main content

Y broses ymgynghori ar faterion baw cŵn ar waith

Have your say on proposed extension to current Dog Controls CYM

Cyn bo hir, bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau proses ymgynghori gyhoeddus, yn dilyn cymeradwyaeth gan y Cabinet, ar ba fesurau yr hoffai trigolion eu gweld ar waith i barhau i fynd i'r afael â materion baw cŵn ledled y Fwrdeistref Sirol.

Ym mis Hydref 2017, Cyngor Rhondda Cynon Taf oedd un o'r Awdurdodau Lleol cyntaf i gyflwyno rheolau llym o ran rheoli cŵn, a hynny drwy roi Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) ar waith. Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, cafodd y rheolau yma eu hymestyn am dair blynedd arall yn 2020 gan fod trigolion yn teimlo bod y gorchymyn wedi gwella glendid y strydoedd ac wedi cynyddu gorfodaeth yn erbyn perchnogion cŵn anghyfrifol. 

O dan amodau’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus, rhaid i’r Cyngor adolygu ac ystyried y gorchymyn bob tair blynedd, er mwyn sicrhau bod y rheolau yn parhau i ddiwallu anghenion y cyhoedd. O ganlyniad, bydd y Cyngor unwaith yn rhagor yn ceisio barn trigolion ar ba mor llwyddiannus y maen nhw'n teimlo y mae'r mesurau llymach yma wedi bod ac a ddylen nhw barhau i fod ar waith.

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ddydd Llun 10 Gorffennaf ac yn para 6 wythnos, gan ddod i ben ddydd Gwener 21 Awst.

Mae modd i drigolion sy'n dymuno cymryd rhan wneud hynny mewn nifer o ffyrdd. Mae modd dod o hyd i'r manylion llawn yn www.rctcbc.gov.uk/ymgynghoriadaupresennol

Mae’r ymateb gan y cyhoedd i’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus, sydd wedi bod ar waith ers CHWE blynedd, wedi bod yn hynod gadarnhaol, gyda dros 90% o’r ymatebwyr yn 2020 yn cytuno i ymestyn y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus.

Mae adolygiad a gafodd ei gyhoeddi gan 'Cadwch Gymru'n Daclus', 'Dadansoddiad o Ansawdd Amgylcheddol Lleol yn Rhondda Cynon Taf 2022-23', yn dangos bod baw cŵn wedi aros yn gyson (ar 10.9%) o'i gymharu â’r cyfnod y cafodd y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ei ymestyn ddiwethaf yn 2020. Er bod hyn wedi cynyddu ychydig ers 2021-22 o 8.9%, roedd y ffigur diweddaraf (10.9%) yn dal i fod 10% yn is na’r cyfnod cyn i'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus gael ei gyflwyno (18%) yn 2017. Mae hyn yn dangos bod y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus wedi arwain at leihad sylweddol yn faint o faw cŵn sydd ar strydoedd Rhondda Cynon Taf dros y chwe blynedd diwethaf, ond mae hefyd yn amlygu ei fod yn parhau i fod yn fater allweddol y mae angen mynd i'r afael ag ef.

Mae'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus presennol yn seiliedig ar y rheolau canlynol:

  • RHAID i berchenogion cŵn godi baw eu cŵn ar unwaith a chael gwared ar y baw mewn modd addas
  • RHAID i berchnogion cŵn gario bagiau, neu ryw ddull addas arall, er mwyn cael gwared ar y baw ar bob adeg
  • Rhaid i berchnogion cŵn ddilyn cyfarwyddyd swyddog awdurdodedig i roi ci ar dennyn
  • Mae cŵn wedi eu GWAHARDD o bob ysgol, man chwarae i blant, a chae chwaraeon sydd wedi'i farcio sy'n cael eu cynnal a’u cadw gan y Cyngor
  • RHAID cadw cŵn ar dennyn ar bob adeg yn yr holl fynwentydd sy'n cael eu cynnal a'u cadw gan y Cyngor.

Gweler Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus 2020

Fe wnaeth y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus hefyd gyflwyno dirwy uwch o £100 y mae modd i Swyddogion Gorfodi ei ddosbarthu.

Cafodd gorchymyn arall, sy'n unigryw i Barc Aberdâr, hefyd ei gyflwyno ar 1 Hydref 2017, ac mae'n cynnwys y rheol ychwanegol sy'n ei gwneud yn ofynnol i gŵn gael eu cadw ar dennyn ar bob adeg yn y parc.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden:"Mae ein caeau chwaraeon a'n hardaloedd chwarae yn bwysig yn ein cymunedau a chânt eu defnyddio gan bobl o bob oed drwy'r dydd a'r nos. Mae'r Rheolau Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus sydd ar waith ers 2017 wedi ein helpu ni i gadw'r ardaloedd hynny yn ddiogel i bawb eu defnyddio.

“Mae’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus wedi sicrhau ein bod wedi gweld gostyngiad amlwg mewn baw cŵn ar draws y Fwrdeistref Sirol, ond mae’r Cyngor yn dal i dderbyn cwynion ynghylch baw cŵn ar y strydoedd ac ar gaeau chwaraeon, sydd nid yn unig yn hyll, ond mae modd iddo gael effaith difrifol ar iechyd. Byddwn i'n gofyn i breswylwyr feddwl a gweithredu er mwyn sicrhau ein bod ni'n cadw'r ardaloedd yma'n lân."

"Rwy'n effro i'r ffaith bod baw cŵn yn broblem allweddol i drigolion, a byddwn i'n eu hannog nhw i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yma. Rydyn ni am ddeall pa fesurau rheoli cŵn yr hoffai trigolion eu cael yn Rhondda Cynon Taf fel ein bod yn parhau i gefnogi perchnogion cŵn cyfrifol a mynd i’r afael â’r materion gyda’n gilydd, gan adeiladu ar y llwyddiant hyd yn hyn a chael cynllun clir ar gyfer y blynyddoedd i ddod.”

Mae'r Cyngor hefyd yn gofyn i drigolion roi gwybod am unrhyw broblemau sydd gyda nhw'n ymwneud â baw cŵn trwy fynd i www.rctcbc.gov.uk/AdroddBawCwn, fel bod modd i ni eu cefnogi nhw a chydweithio er diogelwch ein cymuned.

Hefyd, mae gyda ni restr o lefydd y mae modd i chi fynd â'ch chi am dro yn Rhondda Cynon Taf – yn ogystal â lle mae wedi'i wahardd. Ewch i www.rctcbc.gov.uk/CiAmDro  

Am ragor o wybodaeth neu i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch i: www.rctcbc.gov.uk/ymgynghoriadaupresennol

Wedi ei bostio ar 11/07/23