Ailagor Taith Pyllau Glo Cymru!

Bydd atyniad poblogaidd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn ailagor i'r cyhoedd ddydd Mawrth 28 Gorffennaf, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer atyniadau tanddaearol.

24 Gorffennaf 2020

Arwyneb newydd i dros 13 milltir o ffyrdd lleol ers mis Ebrill

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno diweddariad o gynnydd y cynlluniau arwynebu a llwybrau troed sydd wedi'u cyflwyno hyd yma yn 2020/21. Mae'r rhaglenni wedi parhau er gwaethaf yr heriau sylweddol o ganlyniad i'r Coronafeirws.

24 Gorffennaf 2020

Gwaith i Bont Fictoria, Canol Tref Pontypridd

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun cynnal a chadw pwysig i wal sy'n cynnal Pont Fictoria ym Mhontypridd. Bydd y rhannau o'r gwaith a fydd yn debygol o darfu fwyaf ar bobl yn cael eu hamserlenni dros bedwar dydd Sul er mwyn lleihau aflonyddwch

24 Gorffennaf 2020

Mae modd i unrhyw ddyn ...Ddioddef o Gam-drin Domestig

Cafodd ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod modd i unrhyw ddyn ddioddef o gam-drin domestig ei datblygu gan Fwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg, ar y cyd â grŵp llywio VAWDASV

23 Gorffennaf 2020

Ymdrechion Ailgylchu Anhygoel yn RhCT

Diolch i drigolion RhCT sydd wedi parhau i ymdrechu i ailgylchu mewn modd anhygoel drwy gydol y cyfnod digyffelyb yma.

22 Gorffennaf 2020

Cynllun peilot bysiau Trafnidiaeth Cymru yn ymestyn i Rondda Cynon Taf

Mae'r Cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru a Stagecoach i ymestyn y cynllun peilot 'fflecsi' i wasanaeth 152 rhwng #Tonypandy a #Hendreforgan

20 Gorffennaf 2020

Annog trigolion i ymddwyn mewn modd cyfrifol pan fydd tafarndai yn ailagor

Mae disgwyl i dafarndai a bwytai ailagor yng Nghymru yn dilyn llacio'r cyfyngiadau symud, dyma atgoffa trigolion RhCT i barhau i fod yn synhwyrol ar bob adeg gan gydymffurfio â'r holl arwyddion a'r cyfarwyddyd sy'n cael eu darparu

17 Gorffennaf 2020

Cadarnhau trefniadau dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi 2020

Mae rhieni a chynhalwyr (gofalwyr) wedi derbyn llythyr gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant yn egluro'r cynllun 'dychwelyd i'r ysgol' lleol ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 - gyda'r bwriad o agor ysgolion RhCT yn...

17 Gorffennaf 2020

Dyrannu'r Gronfa Teithio Llesol Craidd i Rondda Cynon Taf

Dyrannwyd £726,000 i'r Cyngor o Gronfa Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru yn 2020/21 i ddatblygu nifer o gynlluniau cerdded a beicio mewn 11 o feysydd buddsoddi ar draws y Fwrdeistref Sirol

16 Gorffennaf 2020

Cynnal a chadw'r bont droed ger Cylchfan yr A4119, Trewiliam

Bydd y Cyngor yn ymgymryd â'r cam nesaf o waith atgyweirio sy wedi'i gynllunio i gynnal a chadw'r bont droed ger Cylchfan yr A4119, Trewiliam – sy'n gofyn am fesurau rheoli traffig a bydd rhaid cau'r bont droed er mwyn cyflawni elfennau...

16 Gorffennaf 2020