Skip to main content

Newyddion

Dechrau gwaith adeiladu Cynllun Lliniaru Llifogydd Cwmaman

Bydd gwaith adeiladu Cynllun Lliniaru Llifogydd Cwmaman yn dechrau'r wythnos nesaf er mwyn cryfhau'r isadeiledd yn Nant Aman Fach fydd yn lliniaru llifogydd yn yr eiddo cyfagos. Mae disgwyl i'r cynllun darfu cyn lleied â phosibl drwy...

22 Medi 2023

Cyfle i ddweud eich dweud ar fesurau lliniaru llifogydd Treorci

Bydd cynigion pwysig i fuddsoddi yn nyfodol Cynllun Lliniaru Llifogydd Treorci yn cael eu cyflwyno i'r gymuned yn rhan o ymgynghoriad pedair wythnos sy'n dechrau ar 25 Medi. Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys dau achlysur lleol

22 Medi 2023

Y newyddion diweddaraf am Bont Reilffordd Llanharan

Yn sgil cynnydd pellach i'r cynllun i adnewyddu Pont Droed Rheilffordd Llanharan, mae bellach modd i'r Cyngor gadarnhau bod dyddiad wedi'i bennu i godi strwythur y bont newydd

22 Medi 2023

Cynllun Cymorth Costau Byw Rhondda Cynon Taf 2023

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar gynigion i'r Cyngor ddarparu pecyn cymorth newydd gwerth bron i £4.3 miliwn er mwyn cefnogi cymunedau, teuluoedd a thrigolion lleol y mae'r Argyfwng Costau Byw wedi effeithio arnyn nhw.

21 Medi 2023

Cynllun atgyweirio Pont Nant Gelliwion ar fin dechrau

Bydd system gwlfer well yn cael ei gosod ger pont yn ardal wledig Heol Gelliwion #Maes-y-coed o ddydd Llun, 25 Medi ymlaen

20 Medi 2023

Gwaith ar y bont o dan Heol Llanwynno yn Stanleytown

Mae cam cychwynnol o waith bellach yn cael ei gynnal er mwyn cryfhau pont yn Stanleytown. Roedd goleuadau traffig dros dro eisoes wedi cael eu gosod ar y bont i liniaru pwysau cerbydau ar y bont

19 Medi 2023

Cabinet yn Cymeradwyo Ymestyn Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ar gyfer Cŵn yn Baeddu

Cabinet yn Cymeradwyo Ymestyn Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ar gyfer Cŵn yn Baeddu

19 Medi 2023

Uwchraddiad sylweddol i orsaf bwmpio Glenbói bellach ar waith

Mae'r orsaf bwmpio dŵr arwyneb gwerth £1.4 miliwn yng Nglenbói bellach yn gwbl weithredol, gan helpu i amddiffyn y gymuned wedi glaw trwm. Cafodd y system ei rhoi ar waith yn llwyddiannus mewn prawf diweddar wrth i'r orsaf ymdopi ag...

18 Medi 2023

Gosod Pont Hanesyddol y Tramiau Haearn yn dilyn gwaith adnewyddu

Mae cydrannau'r Bont Tramffordd Haearn yn Nhrecynon, sydd wedi'u hadnewyddu'n ofalus, bellach yn cael eu cludo yn ôl i'r safle gwaith er mwyn eu gosod. Mae disgwyl i'r Heneb Gofrestredig, gafodd ei hadeiladu ddechrau'r 1800au, ailagor ym...

15 Medi 2023

Cynnig i drosglwyddo disgyblion Rhigos i Ysgol Gynradd newydd Hirwaun

Bydd y Cabinet yn trafod cynigion ac argymhellion gan Swyddogion y Cyngor yn ymwneud â chau Ysgol Gynradd y Rhigos a throsglwyddo disgyblion i Ysgol Gynradd Hirwaun – gan fod y gostyngiad yn niferoedd y disgyblion yn y Rhigos yn debygol...

15 Medi 2023

Chwilio Newyddion