Rhannwch eich atgofion o Ganolfan Gelf y Miwni, Pontypridd

Mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, mae'r Cyngor yn gwahodd trigolion i rannu eu straeon, atgofion a lluniau o Ganolfan Gelf y Miwni, Pontypridd, o'r blynyddoedd a fu

28 Hydref 2020

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig a Galw am Safleoedd Ymgeisiol

Mae'r Cyngor yn cynnal gwaith i ddiwygio a llunio Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i ddisodli'r cynllun cyfredol er mwyn cynnwys y cyfnod hyd at 2030. Cam ffurfiol cyntaf y broses yma yw ymgysylltu â'r cyhoedd yn rhan o'r broses Galw am...

28 Hydref 2020

80 mlynedd ers Brwydr Prydain

Mae'r Cyngor yn galw ar ei holl drigolion i nodi 80 mlynedd ers diwedd Brwydr Prydain yn eu cartrefi a'u gerddi eu hunain ar 31 Hydref oherwydd rheoliadau Covid-19.

28 Hydref 2020

Calan Gaeaf sy'n wahanol iawn i'r arfer

Dim ond un mwgwd sydd ei angen arnoch chi i ddathlu Calan Gaeaf eleni - gorchudd wyneb a fydd yn eich diogelu chi ac yn diogelu'r GIG wrth i ni frwydro yn erbyn feirws Covid-19 yn ystod cyfyngiadau 'cyfnod atal byr' Llywodraeth Cymru.

27 Hydref 2020

Gweithio i leihau'r risg o lifogydd yn Rhes Painter yn Nhreherbert

Bydd y Cyngor yn ymgymryd â chynllun pwysig i osod ceg newydd i'r cylfat i leihau'r risg o lifogydd yn Rhes Painter yn Nhreherbert. Bydd hefyd yn atgyweirio difrod i'r seilwaith gafodd ei achosi gan Storm Dennis

27 Hydref 2020

Mynnwch gael dweud eich dweud yn rhan o ymgynghoriad Cyllideb 2021/22 hyd at 7 Rhagfyr

Mae'r Cyngor wedi cychwyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ei Gyllideb 2021/22 - gyda thrigolion yn cael eu hannog i gael dweud eu dweud mewn cam cychwynnol hyd at ddechrau mis Rhagfyr, gan ganolbwyntio ar faterion allweddol fel blaenoriaethau...

26 Hydref 2020

Cyngor yn cyhoeddi cyllid ar gyfer Banciau Bwyd a Chymorth Iechyd y Meddwl yn ystod y cyfnod atal byr

Datganiad - Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Andrew Morgan

23 Hydref 2020

Cau Ffordd Mynydd y Maerdy dros hanner tymor ar gyfer gwaith draenio

Bydd y Cyngor yn cau'r ffordd dros y Maerdy i gynnal gwaith draenio sylweddol o ganlyniad i Storm Dennis - a drefnwyd ar gyfer gwyliau'r ysgol a'r cyfnod 'atal byr' i darfu cyn lleied â phosibl

23 Hydref 2020

Ymchwiliadau draenio ar Gylchfan Tonyrefail yr A4119/A4093

Bydd cyfres o ymchwiliadau draenio yn cael eu cynnal ar A4119 / A4093 Cylchfan Tonyrefail o ddydd Llun yn rhan o baratoi cynllun gwella yn y dyfodol - sy'n gofyn am oleuadau traffig y tu allan i'r oriau brig

23 Hydref 2020

Arweinydd y Cyngor yn Ymateb i Gyhoeddi Adroddiad Llifogydd CNC

Yn dilyn y llifogydd digynsail a ddaeth yn sgil y stormydd eithriadol a effeithiodd ar Rondda Cynon Taf ac ardaloedd eraill yng Nghymru, mae Arweinydd Cyngor RhCT wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol mewn ymateb i gyhoeddi adroddiad...

22 Hydref 2020