Helps Ni I Gadw Ein Plant Yn Ddiogel

Oherwydd y cloi a achoswyd gan y Pandemig Coronavirus, mae miloedd o blant yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr, yn aros gartref, ac yn anffodus nid dyna'r lle mwyaf diogel i rai bob amser.

19 Mai 2020

Ailafael yn y cyfarfodydd ffurfiol drwy fideo-gynadledda

Mae'r Cyngor wrthi'n gorffen ei waith paratoi er mwyn ailafael mewn cyfarfodydd pwyllgor ffurfiol gyda thechnoleg fideo-gynadledda. Bydd y cyfarfod cyntaf yn digwydd yr wythnos yma

18 Mai 2020

Darparu Gofal Hanfodol yn Ein Cymunedau

Mae gofalu am bobl hŷn a phobl sy'n agored i niwed yn eu cartrefi eu hunain a chaniatáu iddyn nhw fyw'n annibynnol yn parhau i fod yn flaenoriaeth hanfodol i'r Cyngor yn ystod y cyfnod anodd yma.

18 Mai 2020

DIWEDDARIAD: Cynllun Cynnal a Chadw ar yr A473 Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys

Bydd y Cyngor yn gwneud gwaith cynnal a chadw, gan ei gwneud yn ofynnol i gau ffyrdd sy'n effeithio ar yr A473 Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys – bydd y gwaith yn digwydd dros nos er mwyn lleihau aflonyddwch.

18 Mai 2020

Gwaith i ailddechrau ar yr atgyweiriadau i Bont Castell Ifor yn Nhrehopcyn

Mae modd ailddechrau cynllun sylweddol i atgyweirio Pont Castell Ifor yn Nhrehopcyn maes o law - gan fod gwaith bellach yn cael ei ganiatáu o fewn ac uwchlaw'r afon, gan gadw at gyfyngiadau tymhorol

18 Mai 2020

Apel Tanau Bwriadol

Yr wythnos hon mae ein criwiau wedi mynychu nifer o danau glaswellt a sbwriel ar draws De Cymru, ac rydym yn amau efallai eu bod wedi cael eu cynnau'n fwriadol.

13 Mai 2020

Diweddariad gan Arweinydd y Cyngor – Parc Ynysangharad

Heddiw (13 Mai) mae Arweinydd y Cyngor wedi rhannu diweddariad ynglŷn â Pharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd.

13 Mai 2020

Arweinydd y Cyngor yn rhoi'r newyddion diweddaraf am wasanaethau

Arweinydd y Cyngor yn rhoi'r newyddion diweddaraf am wasanaethau

12 Mai 2020

Pythefnos Maethu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi ymateb i'r mesurau cadw pellter cymdeithasol fel pawb arall yn ystod yr argyfwng Covid-19.

12 Mai 2020

Seren y West End i arwain 'We'll Meet Again' RhCT ar gyfer Dathliadau Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE)

Seren y West End i arwain 'We'll Meet Again' RhCT ar gyfer Dathliadau Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE)

07 Mai 2020