Cabinet yn cytuno i ymgynghori ar godi Treth y Cyngor ar eiddo sy'n wag am gyfnod hir

Mae'r Cyngor wedi cytuno i ddechrau ymgynghoriad i drafod codi premiwm Treth y Cyngor ar eiddo sydd wedi bod yn wag am gyfnodau hir. Y bwriad yw lleihau nifer yr eiddo gwag yn y sir ac o ganlyniad, cael effaith gadarnhaol ar gymunedau...

22 Tachwedd 2019

Mae modd i chi ddweud eich dweud ar gyllideb 2020/21 y Cyngor

Mae modd i drigolion rannu'u barn ar gyllideb 2020/21 y Cyngor drwy arolwg ar-lein ac mewn 12 achlysur cyhoeddus ar hyd Tachwedd a Rhagfyr. Dyma'r cam cyntaf o ddau gam yr ymgynghoriad yma eleni

21 Tachwedd 2019

Cabinet yn cytuno i ymgynghori ar y Cynllun Lleihau Ardrethi Busnes

Mae'r Cabinet wedi cytuno i ymgynghori ar gyflwyno Cynllun Lleihau Ardrethi Busnes lleol a fyddai, petai'n cael ei gytuno, yn helpu hyd at 500 o fusnesau ar hyd Rhondda Cynon Taf i dalu'u hardrethi busnes yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf

21 Tachwedd 2019

Y Cabinet yn cytuno ar gyfnod peilot blwyddyn o hyd ar gyfer amlosgiadau uniongyrchol

Mae'r Cabinet wedi cytuno i'r Cyngor gyflwyno ffi amlosgi is ar gyfer trefnwyr angladdau yn Rhondda Cynon Taf sy'n cynnig amlosgiadau uniongyrchol - mewn cyfnod fydd yn cychwyn y mis nesaf

21 Tachwedd 2019

Dechrau gwaith Cynllun Gwella Draenio'r Priffyrdd yn Aberdâr

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun gwella draenio'r priffyrdd ar ddwy stryd yn Aberdâr. Bydd y gwaith yn gofyn am oleuadau traffig dros dro ar ran o Heol Caerdydd am gyfnod byr er mwyn cyflawni'r gwaith

20 Tachwedd 2019

Ewch ati i enwebu eich athro ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Mae'r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru wedi agor. Dyma gyfle perffaith i ddathlu gwaith caled staff ysgolion Rhondda Cynon Taf!

15 Tachwedd 2019

Cynnydd diweddaraf cynllun Gofal Ychwanegol Pontypridd yn y Graig

Mae'r Cyngor wedi rhoi gwybod i bawb am gynnydd diweddaraf y cynllun Gofal Ychwanegol yn Y Graig ym Mhontypridd. Mae'r gwaith o baratoi'r tir wedi hen ddechrau a bydd codi'r prif adeilad yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd

15 Tachwedd 2019

Cyllid ychwanegol wedi'i ddyrannu drwy Gronfa Teithio Llesol 2019/20

Mae cyllid ychwanegol o £1.18 miliwn wedi'i ddyrannu i'r Cyngor ar gyfer 2019/20 trwy Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru, ar gyfer nifer o gynlluniau wedi'u targedu ledled y Fwrdeistref Sirol

15 Tachwedd 2019

Mae'r Nadolig yn agosáu

Mae'r Nadolig yn agosáu a chewch chi ddathlu yng nghanol tref Rhondda Cynon Taf sy'n agos i chi!

14 Tachwedd 2019

Gweithgareddau Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd 2019 RhCT

Mae'r Cyngor wedi trefnu nifer o achlysuron ar hyd RhCT yr wythnos nesaf er mwyn cefnogi Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd blynyddol yr elusen Brake. Thema'r wythnos ar gyfer eleni yw teithiau iach a diogel

14 Tachwedd 2019