Cefnogi Wythnos Genedlaethol Diogelwch y Ffyrdd Brake yn 2020

Mae'r Cyngor unwaith eto'n cefnogi Wythnos Genedlaethol Diogelwch y Ffyrdd ac yn hyrwyddo'r thema 'No Need for Speed' yn 2020. Mae'r achlysuron blynyddol yn ein cymuned wedi'u haddasu eleni i gydymffurfio â chanllawiau cadw pellter...

19 Tachwedd 2020

Y Cabinet yn cytuno ar fuddsoddiad diwygiedig o £4.5 miliwn ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar becyn diwygiedig o gyllid gwerth £4.5 miliwn ar gyfer buddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr. Bydd hyn yn helpu i fodloni'r galw am leoedd cyfrwng Cymraeg a darparu lleoliad...

18 Tachwedd 2020

Ystafelloedd dosbarth ychwanegol ar gyfer Ysgol Gynradd Llanharan

Mae staff a disgyblion Ysgol Gynradd Llanharan bellach yn elwa ar gyfleusterau newydd ac o safon gwell ar ôl i'r Cyngor gwblhau gwaith adeiladu estyniad sylweddol, yn ogystal ag ardaloedd dysgu awyr agored

17 Tachwedd 2020

Prosiect Dyfodol Gwyrdd Glân yn symud ymlaen

Mae prosiect Dyfodol Gwyrdd Glân yn cymryd cam mawr ymlaen wrth i fusnesau gael eu gwahodd i gymryd rhan yn ein proses gaffael.

17 Tachwedd 2020

Rownd Derfynol Gwobrau Addysgu Cymru

Mae dau weithiwr proffesiynol addysgiadol yn ysgolion Rhondda Cynon Taf wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru eleni.

17 Tachwedd 2020

Buddsoddiad sylweddol ac unigryw i Ysgol Gynradd Ffynnon Taf

Mae gwybodaeth am fuddsoddiad arfaethedig sylweddol ar gyfer Ysgol Gynradd Ffynnon Taf bellach ar gael i breswylwyr - gan gynnwys manylion bloc newydd yr ysgol a fyddai'n cael ei gynhesu'n arloesol gan unig ffynnon dwym Cymru

16 Tachwedd 2020

Mae siarad yn achub bywydau

Bydd dydd Llun, 16 Tachwedd yn nodi dechrau Wythnos Ddiogelu 2020 ac mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg (CTMSB).

16 Tachwedd 2020

Cynlluniau ar gyfer ailddatblygu dau adeilad amlwg yn mynd rhagddynt

Bydd modd i'r ddau gynllun elwa ar hyd at £250,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru o'i mentrau Trawsnewid Trefi a Thasglu'r Cymoedd

13 Tachwedd 2020

Gwaith paratoi i gwlfert Teras Campbell yn Aberpennar

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn dechrau gwaith paratoi i wella'r gril cwlfert presennol yn Nheras Campbell yn Aberpennar, ynghyd â chynnal gwaith atgyweirio i sianel yr afon yn y lleoliad yma

12 Tachwedd 2020

Diweddariad ar Grant Ardrethi Busnes Annomestig ar gyfer y Cyfnod Atal Byr

Hyd yn hyn, mae'r Cyngor wedi derbyn dros 1,900 o geisiadau Grant Ardrethi Busnes Annomestig Cyfyngiadau Symud, sy'n cael eu prosesu cyn gynted â phosibl

12 Tachwedd 2020