Y Cyngor yn cytuno ar Raglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £25.02 miliwn ar gyfer 2020/21

Mae buddsoddiad sylweddol y Cyngor yn y priffyrdd a thrafnidiaeth yn parhau wrth iddo gytuno ar Raglen Gyfalaf gwerth £25.05 miliwn ar gyfer 2020/21. Bydd cyflawni'r rhaglen yn amodol ar ddatblygiadau argyfwng y Coronafeirws

07 Mai 2020

Y Cyngor yn cytuno ar Raglen Gyfalaf Addysg ar gyfer 2020/21

Mae'r Cyngor wedi cytuno ar fanylion ei Raglen Gyfalaf – Addysg ar gyfer eleni - a fydd yn buddsoddi £5.78 miliwn yn 2020/21 i sicrhau bod adeiladau a chyfleusterau ysgolion lleol yn cael eu cynnal a'u cadw i safon uchel

07 Mai 2020

Ein cynhalwyr yn cadw plant yn ddiogel yn ystod Covid-19

Ein cynhalwyr yn cadw plant yn ddiogel yn ystod Covid-19

07 Mai 2020

Canolfan Dosbarthu Bwyd RhCT

Mae cannoedd o weithwyr y Cyngor wedi'u hadleoli i feysydd gwasanaeth eraill yn ystod argyfwng y Coronafeirws

07 Mai 2020

Staff ysgolion RhCT yn creu feisorau amddiffynnol i weithwyr hanfodol

Mae staff nifer ein hysgolion uwchradd wrthi'n creu feisorau amddiffynnol hanfodol i helpu gweithwyr allweddol a staff rheng flaen i gadw'n ddiogel. Dyma rai o'r prosiectau ym Mhontypridd, Aberdâr, Treorci, Pont-y-clun a Phentre'r Eglwys

06 Mai 2020

Cyfrifoldeb Pawb Yw Diogelu O Hyd

Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, mae diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl yn parhau i fod yn flaenoriaeth ledled Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr.

05 Mai 2020

Y Cyngor yn diolch i gwmni o Gwm Rhondda am gynhyrchu feisorau ar gyfer gweithwyr allweddol

Mae'r Cyngor wedi rhoi diolch i gwmni o Gwm Rhondda am ei waith caled sydd wedi helpu i ddarparu 10,000 o feisorau i'n staff rheng flaen hyd yn hyn. Mae archeb am 20,000 o feisorau ychwanegol wrthi'n cael ei phrosesu

04 Mai 2020

Cyfleuster Gofal Ychwanegol Maes-y-ffynnon yn cael ei drosglwyddo i'r Cyngor

Mae'r gwaith o adeiladu Cyfleuster Gofal Ychwanegol Maes-y-ffynnon yn Aberaman bellach wedi'i gwblhau. Cafodd yr adeilad ei drosglwyddo i'r Cyngor heddiw

01 Mai 2020

Cymorth ariannol ar gyfer gwaith cymunedol amhrisiadwy ar yr adeg yma

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn ailbennu ffocws ei Gronfa Gweithgaredd Cymunedol bresennol er mwyn rhoi cymorth ariannol i sefydliadau ac unigolion lleol sy'n gwneud gwaith amhrisiadwy i helpu eraill ar hyn o bryd

01 Mai 2020

Rhannu cyngor ar gadw plant yn ddiogel ar-lein

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi cyngor pwysig i rieni er mwyn sicrhau bod eu plant yn cadw'n ddiogel ar-lein, gan eu bod yn fwy tebygol o dreulio amser ar y we yn ystod y cyfnod yma tra'u bod adref

01 Mai 2020