Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig - Diwedd y Cyfnod Enwebu Safleoedd Ymgeisiol

Dyma atgoffa preswylwyr, datblygwyr a pherchnogion tir y bydd cam cyntaf y gwaith o adolygu a disodli'r Cynllun Datblygu Lleol cyfredol yn dod i ben yn fuan - gyda'r Cyfnod Enwebu Safleoedd Ymgeisiol yn cau ar ddiwedd y mis

05 Mawrth 2021

Ffordd Osgoi Llanharan - diweddariad ar y cynnydd trwy gydol 2020/21

Mae'r Cyngor wedi rhannu'r newyddion diweddaraf ar y cynnydd a wnaed dros y 12 mis diwethaf wrth weithio tuag at gyflwyno Ffordd Osgoi Llanharan yn y dyfodol - a'r garreg filltir fawr nesaf fydd ymgysylltu â'r cyhoedd dros yr haf

04 Mawrth 2021

Adolygiad o'r ddarpariaeth ysgolion arbennig cyfredol y cytunwyd arni gan y Cabinet

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno i gynnal adolygiad manwl o ysgolion arbennig Rhondda Cynon Taf – gyda'r bwriad o gyflwyno cynigion buddsoddi yn y dyfodol i wella'r ddarpariaeth gyfredol ac ateb y galw cynyddol

04 Mawrth 2021

Adfywio Adeiladau Blaenllaw

Bydd tri adeilad blaenllaw yn Rhondda Cynon Taf yn cael eu hailddatblygu er mwyn i'w cymunedau lleol eu defnyddio unwaith eto, gan ddarparu cyfleoedd unigryw i fusnesau lleol.

04 Mawrth 2021

Cyngor RhCT yn cefnogi Wythnos Gweithredu ar Wastraffu Bwyd

Cyngor RhCT yn cefnogi Wythnos Gweithredu ar Wastraffu Bwyd

03 Mawrth 2021

Cais cynllunio wedi'i gyflwyno ar gyfer Porth Gogledd Cwm Cynon, yr A465

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno cais cynllunio ar gyfer cynllun fydd yn cael ei gwblhau yn y dyfodol, sef yr A465, Porth Gogledd Cwm Cynon (ffordd gyswllt yr A465) - a dyma garreg filltir bwysig yn dilyn yr Ymgynghoriad Cyn Cyflwyno Cais a...

02 Mawrth 2021

Canolfannau Brechu Eraill yn y Gymuned ar gyfer COVID-19 ar agor yn Rhondda Cynon Taf

Mae RhCT yn parhau i gefnogi cyflwyno'r rhaglen frechu genedlaethol yn erbyn, mae'n darparu tair Canolfan Brechu yn y Gymuned, un yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, Canolfan Chwaraeon Rhondda, a canolfan Bowlio Dan Do Cwm Cynon.

02 Mawrth 2021

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Adroddiad ar gynnydd wedi pum mlynedd

Mae'r Aelodau'r Cabinet wedi derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy'n amlinellu'r cynnydd wedi pum mlynedd mewn perthynas â chynllun Metro De Cymru a'r buddsoddiad ehangach i helpu i ddatblygu...

01 Mawrth 2021

Caniatâd cynllunio i dri buddsoddiad cyffrous ar gyfer ysgolion

Mae'r Cyngor yn falch o gadarnhau bod cynlluniau buddsoddi sylweddol ar gyfer Ysgol Gynradd Ffynnon Taf, Ysgol Gynradd Cwmlai ac Ysgol Gyfun Rhydywaun wedi cael caniatâd cynllunio. Bydd bellach modd dechrau ar waith y buddsoddiadau yma

01 Mawrth 2021

Aelodau o'r Cabinet i argymell Cyllideb 2021/22 yng nghyfarfod o'r Cyngor llawn

Bydd y Cabinet yn argymell Cyllideb derfynol ar gyfer 2021/22 yn y cyfarfod o'r Cyngor Llawn y mis nesaf gan fod Aelodau wedi cytuno ar y strategaeth ddrafft yr ymgynghorwyd arni hi yn ddiweddar - gydag un ychwanegiad yn ymwneud â rhewi...

26 Chwefror 2021