Gwaith ar droedffordd ger YGG Castellau er mwyn gwella diogelwch

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn dechrau ar y gwaith o newid llain laswellt yn droedffordd ar Heol Castellau yn y Beddau - i wella diogelwch i gerddwyr ger Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau a Chlwb Rygbi'r Beddau

25 Hydref 2019

Dymchwel ac ailadeiladu wal yng Nghlwb Rygbi Abercwmboi

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun i ailosod y wal fawr yng Nghlwb Rygbi Abercwmboi, sy'n gofyn am osod goleuadau traffig dros dro ar Heol Caerdydd. Mae'r gwaith wedi'i drefnu dros hanner tymor Hydref er mwyn lleihau aflonyddwch cymaint...

25 Hydref 2019

Cynghorwyr yn cytuno ar fuddsoddiad gwerth £5.8 miliwn ar gyfer meysydd gwasanaeth â blaenoriaeth

Mae'r Cyngor Llawn wedi cytuno ar fuddsoddiad untro gwerth £5.8m mewn nifer o feysydd gwasanaeth - gan gynnwys cyllid sylweddol ar gyfer gwaith deuoli'r A4119, y Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm yn Aberpennar, Gofal Ychwanegol a Pharc Eco...

24 Hydref 2019

RhCT yn agor caffi hyfforddi i oedolion ag anableddau dysgu

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi agor caffi hyfforddi i oedolion ag anableddau dysgu i'w helpu i feithrin sgiliau newydd a chael profiad o'r byd gwaith.

24 Hydref 2019

Cynllun atgyweirio ceuffos ar yr A4058 Heol y Cymer yn ystod hanner tymor yr ysgol

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun i atgyweirio ceuffos yn y Porth. Bydd hyn yn gofyn am oleuadau traffig dros dro ar Heol y Cymer. Mae'r gwaith yma wedi'i drefnu ar gyfer y gwyliau ysgol hanner tymor er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl

24 Hydref 2019

Cyfleuster Gofal Ychwanegol Maes-y-Ffynnon - Y Diweddaraf

Mae'r Cyngor wedi rhoi diweddariad ynglŷn â'r cynnydd sy'n mynd rhagddo wrth adeiladu Cyfleuster Gofal Ychwanegol Maes-y-ffynnon yn Aberaman

23 Hydref 2019

Mae achlysur cyhoeddus wedi'i gyhoeddi er mwyn rhoi cymorth i breswylwyr adnewyddu eu tocynnau bws

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi manylion 32 o achlysuron cyhoeddus drwy gydol mis Tachwedd 2019, lle mae modd i breswylwyr 'alw heibio' i leoliadau cymunedol poblogaidd a derbyn cymorth i adnewyddu eu tocynnau bws rhatach

22 Hydref 2019

Ceisio barn trigolion ynghylch cynigion rheoli traffig yn Llantrisant

Mewn ymateb i bryderon sydd wedi'u codi gan y gymuned, bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus i drafod opsiynau ar gyfer cynllun rheoli traffig arfaethedig yn Hen Dref Llantrisant

21 Hydref 2019

Gwasanaeth Casglu Cewynnau/Gwastraff Anymataliaeth Gwell ar y Gweill

Gwasanaeth Casglu Cewynnau/Gwastraff Anymataliaeth Gwell ar y Gweill

21 Hydref 2019

Cyflawni 98 cynllun i wella ffyrdd a llwybrau troed ers mis Ebrill

Mae'r Cabinet wedi derbyn adroddiad cynnydd mewn perthynas â'r cynlluniau gwella'r priffyrdd a gafodd eu cyflawni gan y Cyngor ers mis Ebrill – mae 98 o gynlluniau wedi cael eu cwblhau, gwerth cyfanswm o £6.3miliwn

18 Hydref 2019