Skip to main content

Newyddion

Y newyddion diweddaraf am Raglen Fuddsoddi Ysgolion yr 21ain Ganrif mewn tair ysgol gynradd

Mae modd i aelodau'r Cabinet gytuno ar gyflwyno achos busnes i Lywodraeth Cymru i sicrhau buddsoddiad Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif - er mwyn darparu adeiladau newydd sbon i ysgolion cynradd yn Llanilltud Faerdref, Llantrisant a...

14 Gorffennaf 2021

Parhau i gau'r ffordd ar ddydd Sul yn sgil dymchwel Neuadd Bingo Pontypridd

Mae contractwr y Cyngor sy'n dymchwel hen Neuadd Bingo a Chlwb Nos Angharad ym Mhontypridd angen parhau â'r gwaith ar ddau ddydd Sul arall. Mae hyn yn golygu cau'r ffordd yng nghanol y dref am ddau benwythnos arall

13 Gorffennaf 2021

Sialens Ddarllen yr Haf 2021

Mae'r Cyngor yn cefnogi'r Sialens Ddarllen yr Haf flynyddol i'n darllenwyr iau, ac yn gwneud hynny gan gadw at ganllawiau a rheoliadau COVID-19 cyfredol Llywodraeth Cymru.

13 Gorffennaf 2021

Bydd ffordd Mynydd y Maerdy ar gau yr haf yma i gynnal gwaith atgyweirio yn dilyn y storm

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd Ffordd Mynydd y Maerdy, yr A4233, ar gau bob dydd Llun tan ddydd Gwener yn ystod gwyliau haf yr ysgolion er mwyn cynnal gwaith angenrheidiol i unioni difrod storm

12 Gorffennaf 2021

Gwaith gwella ar y gweill ar yr A4061, Heol yr Orsaf, Treorci

Cyn hir, bydd gwaith yn dechrau ger yr A4061, Heol yr Orsaf a Llyfrgell Treorci er mwyn gwneud y droedffordd ar y brif ffordd yn fwy llydan, cael gwared ar y bloc toiledau gwag a sicrhau bod nifer o strwythurau'r priffyrdd yn addas at y...

12 Gorffennaf 2021

Ailadeiladu waliau afon yn Ynys-hir ar ôl Storm Dennis

Gan gychwyn ddydd Llun, bydd y Cyngor yn cychwyn ar gynllun i atgyweirio ac ailadeiladu tair wal afon ger Stryd y Groes a Stryd yr Ynys yn Ynys-hir er mwyn adfer y difrod a ddaeth yn sgil Storm Dennis

09 Gorffennaf 2021

PUM cerbyd oedd wedi'u gadael wedi'u symud ymaith yng Nghwm-bach

PUM cerbyd oedd wedi'u gadael wedi'u symud ymaith yng Nghwm-bach

07 Gorffennaf 2021

Gwaith gwella i gilfach Heol Cefnpennar yng Nghwm-bach

Bydd y Cyngor yn gwneud gwelliannau i gilfach cwlfer ar Heol Cefnpennar yng Nghwm-bach. Bydd yn defnyddio cyllid Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau i'r cefnfur a'r leinin i wella gallu'r system i ymdopi â glawiad trwm

07 Gorffennaf 2021

Dirwy am Werthu Nwyddau Ffug

Mae menyw o Rondda Cynon Taf wedi cael ei herlyn yn llwyddiannus gan Adran Safonau Masnach y Cyngor am weithredu busnes twyllodrus ac am fwriadu gwerthu nwyddau ffug a oedd yn ei meddiant.

06 Gorffennaf 2021

Prydles wedi'i chytuno ar gyfer Uned Fusnes Coed-elái

Gall y Cyngor gadarnhau bod y brydles bellach wedi'i llofnodi ar gyfer meddiannu'r uned fusnes fodern newydd ym Mharc Coed-elái, a'r tenant cyntaf fydd cwmni distyllu teulu'r Mallows

06 Gorffennaf 2021

Chwilio Newyddion