Helpu Pobl Ddychwelyd i'r Byd Gwaith

Helpu Pobl Ddychwelyd i'r Byd Gwaith

11 Tachwedd 2019

Cymhorthfa Gyngor i Gyn-filwyr yng Nghanolfan Pennar

Mae'r Cyngor yn cynnal Cymhorthfa Gyngor i Gyn-filwyr yn yr Hwb newydd i'r gymuned yn Aberpennar bob prynhawn Llun

11 Tachwedd 2019

Trefniadau rheoli traffig ar yr A4058 yn Y Porth i leihau tagfeydd

Bydd y Cyngor yn treialu cynllun newydd i leihau traffig ar yr A4058 yn Y Porth. Y bwriad yw ymestyn amser y golau gwyrdd ar y goleuadau traffig ger y Gofeb Ryfel a gwahardd troi i'r dde i Ganol y Dref

11 Tachwedd 2019

Cynnydd ar safle datblygiad Ysgol Gynradd Hirwaun, sydd werth £10.2 miliwn

Mae Aelod o Gabinet y Cyngor wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Hirwaun er mwyn gweld y cynnydd sydd wedi mynd rhagddo ers mis Medi, wrth i'r Cyngor godi ysgol newydd gwerth £10.2m ar y safle. Mae disgwyl i'r cyfleusterau newydd fod yn barod e...

07 Tachwedd 2019

Cabinet i ystyried Cynllun Gostwng Ardrethi Busnes newydd

Cyn bo hir bydd y Cabinet yn ystyried Cynllun Gostwng Ardrethi Busnes, a fydd yn helpu hyd at 500 o fusnesau Canol Tref a busnesau adwerthu ar hyd a lled y sir gan gynnig cymorth ariannol er mwyn talu'u hardrethi busnes yn 2020/21

07 Tachwedd 2019

Cyngor yn cyhoeddi gweledigaeth £1.4 miliwn i Barc Gwledig Cwm Dâr

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi ei weledigaeth ar gyfer Parc Gwledig Cwm Dâr. Y bwriad yw ehangu'r arlwy mae'r lleoliad poblogaidd yn ei gynnig, gan ddefnyddio cyllid gwerth £900,000 oddi wrth Dasglu'r Cymoedd, a chyllid ychwanegol o £500,000...

07 Tachwedd 2019

Noson Tân Gwyllt ac Anhwylder Straen Wedi Trawma

Wrth nesáu at Noson Tân Gwyllt, mae'n bryd i ni gofio am y rheiny yn ein plith sy'n byw gydag Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD).

05 Tachwedd 2019

Cyngor yn cefnogi ymgyrch Bang

Cyngor yn cefnogi ymgyrch Bang

05 Tachwedd 2019

Penodi contractwr i adeiladu uned fusnes fodern gwerth £3.93 miliwn yng Nghoed-elái

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi penodiad contractwr i adeiladu uned fusnes fodern gwerth £3.93 miliwn yng Nghoed-elái. Bydd cam cyntaf y gwaith yn dechrau ar y safle yn ddiweddarach y mis yma

05 Tachwedd 2019

Cynllun atgyweirio ceuffos yn Nhrefforest er mwyn lleddfu'r risg o lifogydd

Bydd y Cyngor yn dechrau atgyweiriadau ar geuffos yn Nhrefforest wythnos nesaf i leddfu'r risg o lifogydd yn ystod glawiad trwm - gan ofyn am gyfnodau graddol o waith ar Stryd Duke a Theras New Park

05 Tachwedd 2019