Llywodraeth Cymru yn Cadarnhau bod Rhaglen Profi Cymunedol i gychwyn yng Nghwm Taf Morgannwg

Mae Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bydd Rhaglen Profi yn y Gymuned yn dechrau ar draws 6 ardal yn Rhondda Cynon Taf, o ddydd Mercher, 3 Mawrth

24 Chwefror 2021

Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn helpu trigolion i fyw'n annibynnol

Mae cymorth ar gael i drigolion oedrannus, agored i niwed ac anabl Rhondda Cynon Taf er mwyn addasu eu cartrefi, a darparu cymhorthion ac offer arbenigol, i'w helpu i'w cadw'n ddiogel rhag anaf, yn ogystal â byw'n annibynnol yn eu cartrefi.

24 Chwefror 2021

Gwaith draenio cynaliadwy arloesol i'w gyflawni yn Stryd y Felin

Bydd gwaith lliniaru llifogydd yn cychwyn yn Stryd y Felin ym Mhontypridd yr wythnos hon, i osod nodweddion gwyrdd fel pyllau coed a gerddi glaw i fynd i'r afael â dŵr wyneb mewn ffordd gynaliadwy – gan wella estheteg a bioamrywiaeth yr...

23 Chwefror 2021

Dal Ati i Ailgylchu RhCT

Dal Ati i Ailgylchu RhCT

23 Chwefror 2021

Gwaith lliniaru llifogydd ar Stryd Kingcraft yn Aberpennar

Bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun lliniaru llifogydd ar Stryd Kingcraft yn Aberpennar yr wythnos yma, gan wella'r rhwydwaith presennol er mwyn lleihau'r risg o lifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm

23 Chwefror 2021

SICRHAU BOD POB SAFLE YSGOL A MAES CHWARAE LEDLED RHCT YN DDI-FWG ERBYN 1 MAWRTH

SICRHAU BOD POB SAFLE YSGOL A MAES CHWARAE LEDLED RHCT YN DDI-FWG ERBYN 1 MAWRTH

23 Chwefror 2021

Rhybudd Tywydd Ambr Ar Gyfer RhCT

Bydd Rhybudd Tywydd AMBR y Swyddfa Dywydd sy'n effeithio ar ardal Rhondda Cynon Taf yn dod i rym am 6pm heno (dydd Gwener, 19 Chwefror) ac yn para tan 6pm, ddydd Sadwrn, 20 Chwefror.

19 Chwefror 2021

Rhaglen Gyfalaf tair blynedd arfaethedig ac adnoddau ychwanegol

Bydd y Cabinet yn ystyried cynigion ar gyfer rhaglen gyfalaf newydd a fyddai'n buddsoddi £116 miliwn mewn gwasanaethau a seilwaith y Cyngor dros y tair blynedd nesaf. Mae hyn yn cynnwys cyllid ychwanegol untro'r Cyngor gwerth £9.4 miliwn...

19 Chwefror 2021

Cabinet i drafod Cyllideb 2021/22 yn dilyn ail gam yr ymgynghoriad

Yr wythnos nesaf, bydd y Cabinet yn trafod Cyllideb arfaethedig y Cyngor ar gyfer 2021/22

19 Chwefror 2021

Diweddariad: Cynllun Ailddatblygu YMCA Pontypridd – symud craen tŵr

Bydd y gwaith i symud y craen oddi ar safle datblygu'r YMCA Pontypridd yn digwydd ddydd Sul yma (21 Chwefror). Bydd angen cau Stryd Morgan rhwng 6am a 11pm

19 Chwefror 2021