Ceisio barn trigolion ynghylch cynigion rheoli traffig yn Llantrisant

Mewn ymateb i bryderon sydd wedi'u codi gan y gymuned, bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus i drafod opsiynau ar gyfer cynllun rheoli traffig arfaethedig yn Hen Dref Llantrisant

21 Hydref 2019

Gwasanaeth Casglu Cewynnau/Gwastraff Anymataliaeth Gwell ar y Gweill

Gwasanaeth Casglu Cewynnau/Gwastraff Anymataliaeth Gwell ar y Gweill

21 Hydref 2019

Cyflawni 98 cynllun i wella ffyrdd a llwybrau troed ers mis Ebrill

Mae'r Cabinet wedi derbyn adroddiad cynnydd mewn perthynas â'r cynlluniau gwella'r priffyrdd a gafodd eu cyflawni gan y Cyngor ers mis Ebrill – mae 98 o gynlluniau wedi cael eu cwblhau, gwerth cyfanswm o £6.3miliwn

18 Hydref 2019

Newid Bywydau yng Nghymru ac Uganda

Newid Bywydau yng Nghymru ac Uganda

18 Hydref 2019

Ymgynghoriad cyhoeddus ar Gynllun Corfforaethol wedi'i gytuno gan Aelodau'r Cabinet

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno i'r Cyngor ymgynghori â thrigolion ynghylch drafft y Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2024 ('Gwneud Gwahaniaeth')

18 Hydref 2019

Mae'r Cabinet yn cytuno ar Strategaeth Tlodi Tanwydd ar gyfer y pedair blynedd nesaf

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cymeradwyo Strategaeth Tlodi Tanwydd (2019-2023) sy'n darparu fframwaith ar gyfer buddsoddiad, camau gweithredu ac ymyriadau'r Cyngor i liniaru'r risg o dlodi tanwydd ledled y Fwrdeistref Sirol

17 Hydref 2019

Cabinet yn cytuno i gynnal adolygiad llawn o'r Cynllun Datblygu Lleol

Mae'r Cabinet wedi cytuno gydag argymhellion Swyddogion y Cyngor i gynnal adolygiad llawn o'r Cynllun Datblygu Lleol (2020 i 2030). Y camau nesaf yn y broses yma bydd i ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol

17 Hydref 2019

Aberdâr yw'r Cyntaf i Elwa o Gynllun RhCT i gael Cysylltiadau Di-wifr Am Ddim mewn Canol Trefi

Mae ymwelwyr wedi elwa wrth i Aberdâr gael cysylltiad di-wifr am ddim i'r cyhoedd. Canol tref Aberdâr yw'r cyntaf i elwa ar gynllun y Cyngor ac mae'r cynllun wedi ymrwymo i roi cymorth pellach i saith canol tref ar draws y Fwrdeistref Sirol

17 Hydref 2019

Busnesau Trefforest yn derbyn hwb y METRO

Busnesau Trefforest yn derbyn hwb y METRO

17 Hydref 2019

Grŵp 'Knitting Nannas' wrth ei fodd yn gwau ar gyfer elusen

Grŵp 'Knitting Nannas' wrth ei fodd yn gwau ar gyfer elusen

17 Hydref 2019