Skip to main content
Hafan>Trigolion>Llyfrgelloedd

Llyfrgelloedd

Bydd Llyfrgelloedd RhCT yn gweithredu Cam 2 a Cham 3 o'n cynllun adfer yn sgil gostyngiad parhaus yn nifer yr achosion Covid-19 yn Rhondda Cynon Taf ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Dyma amlinelliad ohonyn nhw.

Cam 2:

O 12 Ebrill, bydd y tair llyfrgell yn Aberdâr, Pontypridd (Llys Cadwyn) a Threorci ar agor i'r cyhoedd er mwyn i bobl ddefnyddio’r Llyfrgell a bydd y mesurau ychwanegol canlynol yn cael eu rhoi ar waith.

  • Gwasanaeth Archebu a Chasglu.
  • Uchafswm nifer o fenthycwyr yn y llyfrgell ar unrhyw un adeg. Bydd y nifer uchaf o fenthycwyr sy'n cael dod i mewn i lyfrgell yn amrywio o safle i safle a bydd y rhif yma'n cael ei bennu cyn ailagor.
  • Rhaid i bob benthyciwr wisgo gorchudd wyneb (oni bai bod rhesymau meddygol yn atal hyn) a diheintio eu dwylo wrth fynd i mewn i'r adeilad.
  • Caiff yr amser yn y llyfrgell ei gyfyngu i 30 munud a chaiff benthycwyr eu hannog i ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth lle bo hyn ar gael.
  • Bydd gweithdrefnau ar waith er mwyn i staff fonitro'r mesurau cadw pellter cymdeithasol.
  • Mae sgriniau perspex wedi'u gosod mewn mannau lle y bydd cyswllt wyneb yn wyneb o bosibl yn digwydd.
  • Bydd seddi/dodrefn yn cael eu symud.
  • Bydd silffoedd y llyfrgell yn cael eu haildrefnu lle bo hynny'n bosibl i annog cadw pellter cymdeithasol a chreu systemau unffordd. Os yw'n bosibl, dylech chi ddefnyddio mynedfeydd ac allanfeydd gwahanol.
  • Bydd defnydd cyfyngedig o ystafelloedd cyfarfod cymunedol yn cael ei ganiatáu hefyd.
  • Bydd modd trefnu apwyntiad er mwyn defnyddio’r adran Gyfeirio. Bydd sesiynau awr o hyd ar gael ar gyfer hyd at 2 berson yn unig.  Bydd unrhyw ddeunyddiau hanes lleol sy'n cael eu defnyddio yn cael eu rhoi mewn cwarantîn am 72 awr.

Dyma'r oriau agor:

Dydd Llun - 9am tan 6pm
Dydd Mawrth - 9am tan 7pm
Dydd Mercher - 9am tan 6pm
Dydd Iau - 9am tan 6pm
Dydd Gwener - 9am tan 5pm
Dydd Sadwrn - 9am tan 5pm,

Cofiwch bydd yr holl gyfyngiadau Covid cyfredol yn dal i effeithio ar y gwasanaeth.

Byddwn ni'n parhau i rannu’r wybodaeth ddiweddaraf os bydd newidiadau. 

Libraries-Locations
Dod o hyd i lyfrgelloedd, oriau agor a gwasanaethau.
Join

Sut i ymaelodi â’ch llyfrgell leol.

Search

Chwilio, archebu  neu  adnewyddu llyfr, DVD, CD neu Lyfr Llafar ar-lein 

Renew-a-Book

Archebu neu adnewyddu llyfr, DVD, CD, neu Lyfr Llafar ar-lein 

Computers

Defnydd o gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd yn eich llyfrgell leol yn rhad ac am ddim. 

Childrens-Library

Adnoddau ac achlysuron i blant a phobl ifainc. 

Online-Resources

Defnydd rhad ac am ddim o adnoddau ar-lein gyda’ch aelodaeth llyfrgell

Archive

Chwiliwch am wybodaeth hanesyddol leol a theuluol

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau