Skip to main content

Cyfrifiaduron i'r cyhoedd

Os ydych chi’n aelod o’r llyfrgell, gallwch ddefnyddio ein cyfrifiaduron yn rhad ac am ddim ar unrhyw safle llyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Defnyddio Cyfrifiaduron i'r Cyhoedd yn Llyfrgelloedd RhCT

Er mwyn defnyddio cyfrifiadur mynediad cyhoeddus yn eich llyfrgell leol bydd angen i chi gysylltu â'r llyfrgell o'ch dewis i drefnu amser. Mae manylion cyswllt i'w gweld isod.

Rydyn ni eisiau tynnu eich sylw at y canlynol:

 • Byddwn ni'n ailgydio yn y sesiynau 2 awr ar gyfer cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus, does dim angen trefnu apwyntiad. Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol yn dal i fod yn berthnasol.
 • Mae slotiau amser ar gael o 9:00am tan 10 munud cyn yr amser cau o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
 • Dim ond cymorth sylfaenol fydd ar gael i chi ar yr adeg yma. Fydd dim modd i aelodau o staff eistedd wrth y cyfrifiadur gyda chi na chynnal unrhyw chwiliadau, llenwi ffurflenni ac ati ar eich rhan.

Rhaid i chi:

 • Defnyddio hylif diheintio dwylo a llenwi ffurflen monitro ac olrhain, wrth fynd i mewn i'r adeilad. Bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb drwy gydol eich ymweliad (os oes gyda chi eithriad meddygol ar gyfer hyn yna rhowch wybod i'r llyfrgell wrth drefnu amser). Bydd gwrthod dilyn y mesurau diogelwch yn golygu fydd dim hawl i chi ddod i mewn i'r llyfrgell.
 • Defnyddiwch y clawr bysellfwrdd a ddarperir. Peidiwch â chael gwared arno tan ddiwedd eich sesiwn pan ddylech chi ei roi yn y cynhwysydd a ddarperir.
 • Dewch â'r arian cywir i dalu am brintio. Fydd dim modd i ni roi newid i chi.
 • Rhowch wybod i staff y llyfrgell pan fyddwch chi'n gadael y llyfrgell fel bod modd iddyn nhw lanhau eich gweithfan.

Pan fyddwch chi yn y llyfrgell cewch eich cyfeirio at eich cyfrifiadur personol. Fydd dim hawl gyda chi i gyrchu rhannau eraill o'r llyfrgell, pori stoc y llyfrgell na mynd i mewn i'r adeilad a'i adael heb reswm da.

Rydyn ni hefyd yn cynnig defnydd o WiFi yn rhad ac am ddim yn y Llyfrgelloedd canlynol: Llyfrgell Abercynon, Llyfrgell Pont-y-clun, Llyfrgell Aberdâr, Llyfrgell Pontypridd, Llyfrgell Pentre’r Eglwys, Llyfrgell Y Porth, Llyfrgell Glynrhedynog, Llyfrgell Rhydfelen, Llyfrgell Hirwaun, Llyfrgell Tonypandy, Llyfrgell Llantrisant, Llyfrgell Treorci, Llyfrgell Aberpennar 

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n cadw eich lle ymlaen llaw ar gyfer sesiwn ar y cyfrifiadur. Gwnewch hyn drwy gysylltu â’ch llyfrgell leol.

Rhaglenni sydd ar gael ar gyfrifiaduron y llyfrgell.

Rydyn ni’n cynnig y cyfleusterau canlynol ar bob un o gyfrifiaduron y llyfrgell:

 • defnydd o’r rhyngrwyd
 • llwybr byr i adnoddau ar-lein gan gynnwys Catalog y Llyfrgell Ar-lein
 • Microsoft Word ar gyfer prosesu geiriau
 • Microsoft Excel ar gyfer taenlenni  
 • Microsoft Powerpoint ar gyfer cyflwyniadau
 • Microsoft Access ar gyfer cronfeydd data
 • Acrobat Reader – agor PDF
 • argraffydd du a gwyn / lliw  ( gweler ffioedd yma)
 • sganiwr
 • cryno Ddisgiau a USBs ar werth 

Bydd hefyd cyfle i chi ddefnyddio’r rhaglenni a’r cyfleusterau canlynol ar o leiaf un cyfrifiadur ym mhob un llyfrgell:

 • Cicero ar gyfer darllen a chwyddo dogfennau sydd wedi cael eu sganio  
 • Cysgair – Geiriadur Cymraeg ar-lein
 • Cysill – Gwirio iaith/sillafu’r Gymraeg
 • Frontpage ar gyfer dyluniadau gwe  
 • Publisher – Meddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith 
 • Supernova ar gyfer darllen a chwyddo’r sgrin

Amodau Defnydd

 • Caiff eich defnydd o’r rhyngrwyd ei fonitro
 • mae defnydd o’r we yn rhad ac am ddim i bob aelod y llyfrgell.  Rhaid i chi gyflwyno cerdyn aelodaeth cyn dechrau sesiwn ar y cyfrifiadur.
 • bydd rhaid i bob defnyddiwr lofnodi cytundeb sy’n nodi eu bod nhw wedi darllen a deall polisi defnyddio gwasanaethau’r llyfrgell.
 • mae hawl i blant a phobl ifainc o dan 16 oed ddefnyddio’r rhyngrwyd cyn belled ag y bod rhiant neu warcheidwad yn llofnodi ffurflen ganiatâd ar eu rhan. Rhaid i ffurflenni gael eu llofnodi yn y llyfrgell dan oruchwyliaeth aelod o staff y llyfrgell.
 • y rhiant neu warcheidwad sy’n gyfrifol am y deunydd y mae eu plant yn edrych arno. Nid oes cyfrifoldeb â gwasanaeth y llyfrgelloedd dros oruchwylio defnydd y plant o’r rhyngrwyd.
 • mae defnydd yn rhad ac am ddim i bobl sy’n ymweld â Rhondda Cynon Taf. Bydd rhaid i chi ddangos tystiolaeth o’ch cyfeiriad chi a chyfeiriad y safle lle rydych chi’n aros cyn dechrau sesiwn ar y cyfrifiadur.
 • bydd sesiwn sydd wedi cael ei threfnu ymlaen llaw yn cael ei chadw am 10 munud yn unig. Os nad ydy rhywun yn cyrraedd yn ystod y cyfnod yma, bydd y sesiwn yn cael ei rhyddhau i ddefnyddwyr eraill.