Diweddariad Pwysig am y Gwasanaeth.

Byddwn ni'n parhau i gynnig y gwasanaeth 'archebu a chasglu' ym mhob llyfrgell. 

Bydd Llyfrgelloedd RhCT yn gweithredu Cam 2 a Cham 3 o'n cynllun adfer yn sgil gostyngiad parhaus yn nifer yr achosion Covid-19 yn Rhondda Cynon Taf ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Dyma amlinelliad ohonyn nhw. 

Cam 2: 

O 12 Ebrill, bydd y tair llyfrgell yn Aberdâr, Pontypridd (Llys Cadwyn) a Threorci ar agor i'r cyhoedd er mwyn i bobl ddefnyddio’r Llyfrgell a bydd y mesurau ychwanegol canlynol yn cael eu rhoi ar waith. 

 • Gwasanaeth Archebu a Chasglu.
 • Uchafswm nifer o fenthycwyr yn y llyfrgell ar unrhyw un adeg. Bydd y nifer uchaf o fenthycwyr sy'n cael dod i mewn i lyfrgell yn amrywio o safle i safle a bydd y rhif yma'n cael ei bennu cyn ailagor.
 • Rhaid i bob benthyciwr wisgo gorchudd wyneb (oni bai bod rhesymau meddygol yn atal hyn) a diheintio eu dwylo wrth fynd i mewn i'r adeilad.
 • Caiff yr amser yn y llyfrgell ei gyfyngu i 30 munud a chaiff benthycwyr eu hannog i ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth lle bo hyn ar gael.
 • Bydd gweithdrefnau ar waith er mwyn i staff fonitro'r mesurau cadw pellter cymdeithasol.
 • Mae sgriniau perspex wedi'u gosod mewn mannau lle y bydd cyswllt wyneb yn wyneb o bosibl yn digwydd.
 • Bydd seddi/dodrefn yn cael eu symud.
 • Bydd silffoedd y llyfrgell yn cael eu haildrefnu lle bo hynny'n bosibl i annog cadw pellter cymdeithasol a chreu systemau unffordd. Os yw'n bosibl, dylech chi ddefnyddio mynedfeydd ac allanfeydd gwahanol.
 • Bydd defnydd cyfyngedig o ystafelloedd cyfarfod cymunedol yn cael ei ganiatáu hefyd.
 • Bydd modd trefnu apwyntiad er mwyn defnyddio’r adran Gyfeirio. Bydd sesiynau awr o hyd ar gael ar gyfer hyd at 2 berson yn unig.  Bydd unrhyw ddeunyddiau hanes lleol sy'n cael eu defnyddio yn cael eu rhoi mewn cwarantîn am 72 awr. 

Cam 3: 

O 26 Ebrill, bydd yr holl lyfrgelloedd cangen sy'n weddill yn ailagor gan ddilyn yr un drefn â'r Llyfrgelloedd Ardal yn ystod Cam 2. 

 

Byddwn ni'n rhoi gwybod am unrhyw gynlluniau i lacio cyfyngiadau pellach cyn eu rhoi ar waith. Nodwch: mae'r wybodaeth uchod yn dibynnu ar gyngor y Llywodraeth a bydd yr wybodaeth dim ond yn berthnasol os yw nifer yr achosion yn parhau i ostwng, felly mae'n bosibl y bydd hyn yn newid. Diolch.

Rydyn ni'n deall y bydd defnyddwyr y llyfrgelloedd yn awyddus i weld gwasanaethau'r llyfrgelloedd yn dychwelyd i'r drefn arferol, cyn gynted ag sy'n bosibl, wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr a staff y llyfrgelloedd, rhaid i ni wneud unrhyw newidiadau yn araf deg. Felly, byddwn ni'n gweithredu dull graddol wrth ailagor gwasanaethau'r llyfrgelloedd a bydd y gwasanaethau canlynol ar gael o 29 Mawrth 2021.

 • Gwasanaeth Archebu a Chasglu
 • Gwasanaeth Llungopïo
 • Gwerthu bagiau gwastraff y byd masnach
 • Bydd modd trefnu apwyntiad er mwyn defnyddio cyfrifiaduron sydd ar gael i'r cyhoedd am gyfnod penodol
 • Bydd sesiynau cyngor ar y Cyfrifiad ar gael mewn llyfrgelloedd penodol yn unol â rota, fel y cytunwyd gan Good Things Foundation.
 • Bydd ystafelloedd cyfarfod ar gyfer y gymuned ar gael ar gyfer y gwasanaethau cyflogaeth a'r gwasanaethau addysg pan fyddwch chi wedi trefnu apwyntiad ymlaen llaw.
 • Gwasanaeth Gartref
 • Gwasanaeth y Llyfrgelloedd i Ysgolion  

 * Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch llyfrgell leol neu ewch i'n gwefan  www.rctcbc.gov.uk/llyfrgelloedd. Bydd y newyddion diweddaraf ynghylch gwasanaethau eraill yn cael ei rannu ar ein gwefan.

Cyfrifiaduron Mynediad Cyhoeddus

- Mynediad Cyfyngedig 

0 ddydd Llun, 29 Mawrth, bydd modd i chi gadw Ile ar sesiwn i ddefnyddio Cyfrifiadur ym mhob un o Lyfrgelloedd RhCT. 

Cyfyngir sesiynau i 50 munud y dydd a rhaid gwisgo gorchudd wyneb tra byddwch chi yn y Ilyfrgell. 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch llyfrgell leol neu ewch i'n gwefan www.rctcbc.gov.uk/IlyfrgeIloedd.

 

 Gwybodaeth Bwysig 

 Diolch am eich cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod anodd yma.

 

 

 Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra i chi. Dewiswch eich llyfrgell leol i gael manylion am gyfeiriad, oriau agor, manylion cyswllt a chyfleusterau.

 

Libraries

 Llyfrgell Abercynon

 Llyfrgell Pont-y-clun

 Llyfrgell Aberdâr

 Llyfrgell Pontypridd

 Llyfrgell Pentre’r Eglwys

 Llyfrgell Y Porth

 Llyfrgell Glynrhedynog 

 Llyfrgell Rhydfelen

 Llyfrgell Hirwaun

 Llyfrgell Tonypandy

 Llyfrgell Llantrisant

 Llyfrgell Treorci

 Llyfrgell Aberpennar