Skip to main content

Lleoliadau ac oriau agor y llyfrgelloedd


 Diweddariad Pwysig am y Gwasanaeth.

O ddydd Llun 23 Awst bydd pob llyfrgell ar agor i'r cyhoedd a bydd y rhagofalon canlynol yn parhau i fod ar waith.

  • Bydd y Gwasanaeth Archebu a Chasglu yn parhau a bydd llyfrau wedi’u harchebu ar gael i'w casglu wrth ddesg y dderbynfa.
  • Rhaid i bob person sy’n benthyg o’r llyfrgell wisgo gorchudd wyneb (oni bai bod rhesymau meddygol yn atal hyn) a diheintio'u dwylo wrth fynd i mewn i'r adeilad.
  • Byddwn ni'n ailgydio yn y sesiynau 2 awr ar gyfer cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus, does dim angen trefnu apwyntiad. Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol yn dal i fod yn berthnasol.
  • Rydyn ni'n annog pob person sy’n benthyg llyfrau i ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth lle mae hynny'n bosibl.
  • Mae gweithdrefnau ar waith er mwyn i staff gadw golwg ar fesurau cadw pellter cymdeithasol a niferoedd sydd yn yr adeilad, a bydd camau'n cael eu cymryd os bydd y llyfrgell yn orlawn.
  • Mae sgriniau perspex wedi'u gosod mewn mannau lle gall cyswllt wyneb yn wyneb ddigwydd.
  • Mae silffoedd y llyfrgell wedi'u haildrefnu lle bo hynny'n bosibl i annog pobl i gadw pellter cymdeithasol ac i greu systemau unffordd. Os yn bosibl, dylid defnyddio gwahanol ddrysau ar gyfer mynd i mewn ac allan o'r llyfrgell.
  • Bydd defnydd cyfyngedig o ystafelloedd cyfarfod ar gyfer y gymuned yn cael ei ganiatáu hefyd.
  • Bydd modd galw heibio neu drefnu apwyntiad er mwyn defnyddio ardaloedd Cyfeirio. Bydd unrhyw ddeunyddiau hanes lleol sy'n cael eu defnyddio yn cael eu rhoi mewn cwarantîn am 72 awr.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch llyfrgell leol neu ewch i'n gwefan www.rctcbc.gov.uk/IlyfrgeIloedd.

 Gwybodaeth Bwysig 

 Diolch am eich cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod anodd yma.

 Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra i chi. Dewiswch eich llyfrgell leol i gael manylion am gyfeiriad, oriau agor, manylion cyswllt a chyfleusterau. Cau Llyfrgell Treorci i gynnal gwaith adnewyddu 27 Medi - 23 Tachwedd

Libraries

 Llyfrgell Abercynon

 Llyfrgell Pont-y-clun

 Llyfrgell Aberdâr

 Llyfrgell Pontypridd

 Llyfrgell Pentre’r Eglwys

 Llyfrgell Y Porth

 Llyfrgell Glynrhedynog 

 Llyfrgell Rhydfelen

 Llyfrgell Hirwaun

 Llyfrgell Tonypandy

 Llyfrgell Llantrisant

 Llyfrgell Treorci

 Llyfrgell Aberpennar