Skip to main content

Newyddion

Rhoi gwybod i'r Cyngor am dyllau yn y ffordd drwy broses ar-lein gyflym

Mae tyllau yn y ffordd yn fwy cyffredin yr adeg yma o'r flwyddyn yn dilyn tywydd oer a gwlyb y gaeaf. Mae gyda ni garfanau ychwanegol wrth law yn gweithio i drwsio'r rhain

02 Mai 2023

Caniatâd cynllunio ar gyfer llety gofal arbenigol yng Ngelli

Mae'r Cyngor wedi derbyn caniatâd cynllunio llawn i godi llety gofal arbenigol newydd ar gyfer oedolion a phobl hŷn ag anableddau dysgu. Bydd y llety'n cael ei godi ar hen safle Cartref Gofal Preswyl Bronllwyn yng Ngelli

28 Ebrill 2023

Cyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwaith lliniaru llifogydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod wedi dyrannu dros £4.8 miliwn i Rondda Cynon Taf ar draws dwy raglen ariannu allweddol ar gyfer lliniaru llifogydd yn 2023/24 – gan ategu buddsoddiad sylweddol y Cyngor yn y maes yma

28 Ebrill 2023

Gwyliau Banc Mis Mai 2023

Bydd modd i drigolion ledled Rhondda Cynon Taf fwynhau llawer o wyliau banc y mis nesaf (mis Mai).

27 Ebrill 2023

Gwella arosfannau bysiau ledled Coridor Bws Strategol yng Nghwm Rhondda

Mae'r Cyngor wedi darparu 20 cysgodfa bysiau newydd, ynghyd â gwelliannau eraill, ar hyd y llwybr bysiau allweddol rhwng Porth, Tonyrefail a Gilfach Goch – gan ddefnyddio cyllid sylweddol wedi'i ddyrannu gan Lywodraeth Cymru

27 Ebrill 2023

Agor Caffi Parc Gwledig Cwm Dâr

Mae'n bleser gyda ni gyhoeddi bod y caffi ym Mharc Gwledig Cwm Dâr yn ail-agor ddydd Llun 24 Ebrill.

21 Ebrill 2023

Twtio'r A470 ar gyfer y Gwanwyn

Mae un o briffyrdd prysuraf Cymru wedi cael ei glanhau'n llwyr gan garfan Gofal y Strydoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf mewn ymgais i fynd i'r afael â sbwriel ar ochr y ffordd.

20 Ebrill 2023

System Rhybuddion Argyfwng y DU

Bydd prawf cenedlaethol o System Rhybuddion Argyfwng newydd y DU yn cael ei gynnal ddydd Sul, 23 Ebrill

20 Ebrill 2023

Sicrhau tenantiaid ar gyfer naw o'r unedau modern newydd yn Nhresalem

Mae'r Cyngor wedi rhoi diweddariad ar y broses o sicrhau tenantiaid ar gyfer ei ddatblygiad unedau busnes modern newydd yn Nhresalem – ac mae'n falch iawn o gadarnhau bod prydlesi wedi'u cwblhau ar gyfer naw o'r 20 uned hyd yma

20 Ebrill 2023

Cynnydd y gwaith parhaus ar glawdd Glyn-coch

Gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar y safle ar Heol Ynysybwl yn ardal Glyn-coch, gyda waliau cadw mawr bellach wedi'u gosod i ail-gynnal y strwythur ar hyd 25 metr o'r clawdd

19 Ebrill 2023

Chwilio Newyddion