Dyrannu Grant Refeniw Cynnal a Chadw Ffyrdd i Gyngor Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cyngor wedi derbyn cyllid newydd o dros £750,000 gan Lywodraeth Cymru i gyfrannu tuag at gynnal a chadw ffyrdd ledled y Fwrdeistref Sirol

22 Mawrth 2021

Penodi contractwr ar gyfer gwaith atgyweirio wal afon Heol Blaen-y-Cwm

Mae contractwr wedi'i benodi ar gyfer cynllun arfaethedig sy'n cynnwys gwaith i wal afon Heol Blaen-y-Cwm. Mae bwriad i ddechrau gwaith rhagarweiniol ym mis Ebrill ac atgyweiriadau llawn o fis Mai ymlaen, pan ddaw cyfyngiadau tymhorol...

22 Mawrth 2021

Y Cabinet i drafod manylion Rhaglen Gyfalaf Addysg gwerth £7.17miliwn

Gallai'r Cabinet gymeradwyo manylion Rhaglen Gyfalaf Addysg ar gyfer 2021/22 gwerth £7.17miliwn. Bydd y rhaglen yn sicrhau bod eiddo ysgolion ledled y Fwrdeistref Sirol yn parhau i gael eu cynnal ac yn cynnig buddsoddiad wedi'i dargedu...

22 Mawrth 2021

Diwrnod Rhyngwladol dros gael gwared ar Wahaniaethu ar sail Hil

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf unwaith eto yn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol dros gael gwared ar Wahaniaethu ar sail Hil ar 21 Mawrth.

19 Mawrth 2021

Rhagor o Brofion Cymunedol i 4 lleoliad arall

Bydd y rhaglen o Brofion yn y Gymuned sydd ar waith ar hyn o bryd ar draws Rhondda Cynon Taf ac ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg yn cael ei hymestyn i bedwar lleoliad arall yn RhCT o ddydd Sul, 21 Mawrth

19 Mawrth 2021

Gostwng y terfyn cyflymder mewn 22 o leoliadau gan gynnwys mannau sy'n agos i ysgolion

Mae'r Cyngor yn y broses o gyflwyno terfyn cyflymder is o 20mya mewn 22 o leoliadau cymunedol, gan gynnwys mewn mannau sy'n agos i ysgolion. Mae hyn er mwyn creu amgylchedd mwy diogel lle does dim llawer o le i gadw pellter cymdeithasol

19 Mawrth 2021

Apêl - Gorchuddion Cwteri wedi'u dwyn

Mae trigolion yn cael eu hannog i fod yn arbennig o ofalus a gwyliadwrus wedi i orchuddion cwteri tywydd garw gael eu dwyn dros nos.

18 Mawrth 2021

Parc Gwledig Cwm Dâr - gwaith ar Barc Beicio yn datblygu'n dda

Mae cynnydd rhagorol yn parhau i gael ei wneud o ran darparu ystod o welliannau cyffrous i Barc Gwledig Cwm Dâr, gyda gwaith ar Barc Beiciau Disgyrchiant i deuluoedd bron wedi'i gwblhau

18 Mawrth 2021

Gwaith yn dechrau ar ddymchwel hen safle Neuadd Bingo ym Mhontypridd

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn dechrau ar waith i ddymchwel yr hen Neuadd Bingo a chlwb nos Angharad's ym Mhontypridd. Bydd y gwaith sylweddol yma ar y safle strategol yng nghanol y dref yn golygu bydd modd ei ailddatblygu yn y dyfodol

17 Mawrth 2021

Cefnogi Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd 2021

Heddiw mae gweithwyr cymdeithasol ledled Rhondda Cynon Taf yn nodi Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd

16 Mawrth 2021