Skip to main content

Newyddion

Neuadd bingo wedi'i dymchwel a goleuadau traffig wedi'u tynnu o Heol Sardis

Mae'r holl waith sy'n gysylltiedig â dymchwel hen adeiladau'r neuadd bingo a chlwb nos Angharad's ym Mhontypridd wedi'i gwblhau. Mae hyn yn golygu bod y lôn sengl ar yr A4058, Heol Sardis a oedd ar gau bellach ar agor eto

27 Awst 2021

Y Cyngor yn cadarnhau dyddiad ailagor y Bont Wen (Pont Heol Berw)

Gyda'r gwaith yn datblygu'n dda, mae modd i'r Cyngor gadarnhau y bydd y Bont Wen (Pont Heol Berw) yn ailagor ddydd Sadwrn, 4 Medi

26 Awst 2021

Bod yn Gefn i Gyn-filwyr y Lluoedd Arfog

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau i gynnig cymorth i gyn-filwyr o bob oed a fu'n aelodau o'r Lluoedd Arfog, yn enwedig yn dilyn digwyddiadau diweddar yn Afghanistan.

26 Awst 2021

Atgyweiriadau Mawr i Bont Ynysmeurig wedi'u cwblhau yn gynt na'r disgwyl

Mae cynllun mawr i atgyweirio Pont Ynysmeurig yn Abercynon dros yr haf wedi'i gwblhau yn gynt na'r disgwyl. Mae hyn yn cynnwys gwaith ailwynebu cyfagos a gwaith draenio sy'n golygu bod modd i'r B4275 ailagor.

25 Awst 2021

Croesawu cwsmeriaid yn ôl i siop Vision Mobility

Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi bod siop Vision Mobility ym Mhont-y-clun wedi ailagor yn dilyn llacio cyfyngiadau COVID-19 Llywodraeth Cymru.

25 Awst 2021

Haf o Hwyl i Bobl Ifainc

Ledled Rhondda Cynon Taf, mae plant a phobl ifainc yr ardal yn mwynhau 'haf o hwyl'. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno prosiect gwerth miliynau o bunnoedd ledled Cymru i gefnogi pobl ifainc i ailafael yn eu bywydau ar ôl y pandemig.

24 Awst 2021

Dymuno'r Gorau i'n Paralympiaid yn Tokyo

Mae Thomas Matthews o Rondda Cynon Taf yn cystadlu yng Ngemau Paralympaidd Tokyo, ac mae'r Maer yn anfon Neges o Ewyllys Da iddo o'i fro.

24 Awst 2021

Gweinidog yn ymweld â'r ned fusnes newydd yng Nghoed-elái

Mae Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru wedi ymweld â'r uned fusnes fodern newydd ym Mharc Coed-elái, i gwrdd â chynrychiolwyr o'r Cyngor a Mallows Family Distillery, a gweld drosto'i hun y cyfleusterau rhagorol sydd ar gael yno

23 Awst 2021

Grant adfywio yn helpu busnes yn Aberpennar i ffynnu

Mae'r Cyngor wedi helpu busnes yn Aberpennar, Abigail Lewis Photography, i fanteisio ar gyllid Llywodraeth Cymru a thrawsnewid adeilad gwag yn stiwdio bwrpasol, gan ganiatáu iddi fynd o nerth i nerth eleni

23 Awst 2021

Cynghorau yn ymrwymo i chwarae eu rhan yn yr ymdrechion i ailsefydlu ffoaduriaid Affganistan

Mae llywodraeth leol yng Nghymru wedi ei arswydo i dystio'r digwyddiadau yn Affganistan ac wedi adnewyddu'r addewid i gefnogi Llywodraeth y DU i ail-leoli staff wedi'i cyflogi'n lleol o'r rhanbarth.

23 Awst 2021

Chwilio Newyddion