Sicrhau Cyllid Sylweddol i Barc Coffa Ynysangharad

Bydd Parc Coffa Ynysangharad yn destun rhaglen gwelliannau sylweddol ar ôl i'r Cyngor dderbyn cadarnhad bod cais Cam 2 i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiectau Treftadol neu yn y Gymuned wedi'i gymeradwyo

21 Rhagfyr 2020

Penderfyniad yr Adolygiad Barnwrol mewn perthynas â Rhaglen Ad-drefnu Ysgolion 21ain Ganrif yn Ardal Ehangach Pontypridd

Mae'n dda gan y Cyngor bod y Llys Apêl wedi dyfarnu bod penderfyniad y Cyngor, a wnaed ym mis Gorffennaf 2019, mewn perthynas â Rhaglen Ad-drefnu Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer ardal ehangach Pontypridd yn un cyfreithlon yn dilyn her...

21 Rhagfyr 2020

Gwaith dymchwel yn rhan o gynllun adfywio Sgwâr Rhos yn Aberpennar

Cyn bo hir, bydd preswylwyr a busnesau yng nghanol tref Aberpennar yn derbyn llythyr yn amlinellu'r gwaith sydd ar y gweill er mwyn dymchwel dau adeilad yn Stryd Rhydychen - mae hyn yn golygu y bydd modd gwella Sgwâr Rhos yn sylweddol...

18 Rhagfyr 2020

Rhybudd Tywydd AMBR Wedi'i Gyhoeddi

Mae disgwyl i dywydd garw effeithio ar Rondda Cynon Taf yn ystod y bore fory (dydd Gwener), a bydd yn para drwy gydol y penwythnos.

18 Rhagfyr 2020

Gosod Pont Teithio Llesol ar gylchfan Coed-elái yn rhan o gynllun deuoli'r A4119

Bydd Aelodau'r Cabinet yn derbyn adroddiad cynnydd ar gynllun deuoli'r A4119 arfaethedig, sy'n cynnwys diweddariad pwysig ar gynigion ar gyfer pont Teithio Llesol newydd ar gylchfan Coed-elái

17 Rhagfyr 2020

Mae'n bosibl y bydd angen dod â gwasanaethau i ben dros dro er mwyn ymateb i gynnydd yn nifer yr achosion COVID-19

Mae'r penderfyniad yma wedi cael ei wneud o ganlyniad i'r effaith y mae cynnydd yn nifer y staff sy'n hunanynysu neu sydd wedi'u heffeithio gan COVID-19 yn ei chael ar y gallu i ddarparu gwasanaethau

15 Rhagfyr 2020

Gofal plant brys i weithwyr hanfodol

Nod hyn yw cefnogi gweithwyr sydd ar y rheng flaen ac yn hanfodol yn ein brwydr yn erbyn Covid-19

14 Rhagfyr 2020

Ailagor Pont Sant Alban yn dilyn cynllun sylweddol i adeiladu strwythur newydd

Cafodd Pont Sant Alban ym Mlaenrhondda ei hailagor i gerbydau, beicwyr a cherddwyr heddiw, ddydd Gwener, yn dilyn y cynnydd da sydd wedi'i wneud ar y bont ym misoedd yr Hydref

11 Rhagfyr 2020

Enillwyr teilwng yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2020

Mae'r Cyngor wedi llongyfarch dau athro rhagorol sy'n addysgu yn Rhondda Cynon Taf. Mae David Church a David Jenkins wedi ennill anrhydeddau uchel eu parch yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2020

11 Rhagfyr 2020

Bradleys Coffee a Loungers yn ymrwymo i safle Llys Cadwyn

Mae'r Cyngor yn falch iawn o gadarnhau bod dau fusnes newydd wedi ymrwymo i fasnachu ym Mhontypridd - gyda chadarnhad y bydd Bradleys Coffee a Loungers yn meddiannu'r unedau bwyd/diod newydd yn 3 Llys Cadwyn

09 Rhagfyr 2020