Darparu Prydau Cartref i'n Cymunedau Ni

Mae ceisio gweithio swydd lawn amser a threulio digon o amser gyda'ch teulu yn gallu bod yn heriol bob amser - ond mae nifer o weithwyr rheng flaen y Cyngor yn dal ati i geisio gwneud hyd yn oed yn ystod yr argyfwng cenedlaethol yma.

24 Ebrill 2020

Ysgol leol yn cyflwyno fisorau amddiffynnol i staff Prydau Bwyd yn y Gymuned

Mae ein carfan Prydau Bwyd yn y Gymuned bellach yn dosbarthu cannoedd o brydau bwyd i drigolion bob dydd – ac mae staff wedi elwa ar rodd garedig o fisorau amddiffynnol wedi'u cynhyrchu gan Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys...

24 Ebrill 2020

Cadw cysylltiad rhwng ein cymunedau

Mae saith Canolfan Cydnerthedd yn y Gymuned y Cyngor, yn "cogiau hanfodol yn olwynion ein cymunedau," yn ôl un rheolwr canolfan, y mae ei garfan yn helpu cannoedd o unigolion bob dydd.

22 Ebrill 2020

Safonau Masnach RhCT - gwaith diogelu gyda thrigolion sy'n agored i niwed

The Council's Trading Standards department is undertaking significant work to protect residents from Coronavirus-related scams, including additional safeguarding exercises with those who are particularly vulnerable

21 Ebrill 2020

Mae Tanau Bwriadol yn Peryglu Bywydau ac yn Dinistrio'r Amgylchedd

Sef tasglu sydd wedi'i sefydlu i leihau nifer y tanau bwriadol ledled y rhanbarth, ac rydyn ni'n annog trigolion i beidio â chael eu temtio i losgi gwastraff o'r ardd neu'r cartref.

20 Ebrill 2020

Ailsefydlu gwasanaethau bws rhwng Tonysguboriau a Phen-y-bont ar Ogwr

Bydd gwasanaethau bws rhwng Tonysguboriau a Phen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hailsefydlu o 20 Ebrill, a hynny er mwyn gwasanaethu cymunedau Pont-y-clun, Llanhari, Llanharan a Brynna ddydd Llun i ddydd Sadwrn

17 Ebrill 2020

Canolfan Dosbarthu Bwyd RhCT

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi trawsnewid Canolfan Hamdden Sobell yn Ganolfan Dosbarthu Bwyd yn ystod argyfwng cenedlaethol COVID-19, y Coronafeirws.

17 Ebrill 2020

Cynnydd sylweddol yn nifer y defnyddwyr adnoddau ar-lein Llyfrgelloedd RhCT

Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y nifer y trigolion sydd, yn ddiweddar, wedi bod yn defnyddio cynnwys ar-lein AM DDIM yn Llyfrgelloedd RhCT – fe wnaeth 231 o ddefnyddwyr newydd ymuno ym mis Mawrth, wrth i'r adnodd gael ei ehangu...

16 Ebrill 2020

Dosbarthiadau Addysg i Oedolion yn parhau ar-lein

Mae'r Cyngor yn parhau i gynnig rhaglen eang o ddarpariaeth Addysg i Oedolion yn ystod y cyfnod yma trwy ddefnyddio technoleg ac adnoddau ar-lein. Bydd modd i drigolion gofrestru ar gyfer cyrsiau yr haf cyn bo hir

15 Ebrill 2020

Newidiadau i'r Cabinet - Ailbenodi'r Cynghorydd Geraint Hopkins

Heddiw, mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan, wedi ailbenodi'r Cynghorydd Geraint Hopkins i Gabinet y Cyngor

15 Ebrill 2020