Curo Dwylo ar gyfer ein Cynhalwyr

Heno, mae pawb ledled Prydain Fawr yn cael eu hannog i guro'u dwylo er mwyn dangos ein gwerthfawrogiad tuag at bawb sy'n gweithio i'r GIG yn ystod yr adeg hynod anodd yma.

21 Mai 2020

Rhesymau i ddod yn rhiant maeth yn Rhondda Cynon Taf.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wrthi'n gwella'r pecyn buddion sydd eisoes yn gynhwysfawr ar gyfer rhieni maeth, er mwyn annog rhagor o bobl i ystyried cefnogi plant a phobl ifainc sy'n agored i niwed yn ein cymunedau.

21 Mai 2020

Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Mae'r Cyngor yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (18-24 Mai) ar y cyd â'r Ymddiriedolaeth Iechyd Meddwl.

21 Mai 2020

Y Cabinet i drafod ymateb sylweddol y Cyngor i'r pandemig Coronafeirws

Bydd Aelodau'r Cabinet yn derbyn adroddiad gan Swyddogion ynglŷn ag ymateb sylweddol ac amrywiol y Cyngor i'r argyfwng Coronafeirws, yn ogystal â'r prif heriau y mae'r Cyngor yn eu hwynebu dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf

19 Mai 2020

Mae'r cam recriwtio cyntaf ar gyfer cynllun prentisiaethau clodwiw Cyngor RhCT bellach AR WAITH!

Bellach, mae modd i ymgeiswyr wneud cais am le ar gynllun prentisiaethau clodwiw Cyngor Rhondda Cynon Taf, yn rhan o'r cam recriwtio cyntaf.

19 Mai 2020

Helps Ni I Gadw Ein Plant Yn Ddiogel

Oherwydd y cloi a achoswyd gan y Pandemig Coronavirus, mae miloedd o blant yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr, yn aros gartref, ac yn anffodus nid dyna'r lle mwyaf diogel i rai bob amser.

19 Mai 2020

Ailafael yn y cyfarfodydd ffurfiol drwy fideo-gynadledda

Mae'r Cyngor wrthi'n gorffen ei waith paratoi er mwyn ailafael mewn cyfarfodydd pwyllgor ffurfiol gyda thechnoleg fideo-gynadledda. Bydd y cyfarfod cyntaf yn digwydd yr wythnos yma

18 Mai 2020

Darparu Gofal Hanfodol yn Ein Cymunedau

Mae gofalu am bobl hŷn a phobl sy'n agored i niwed yn eu cartrefi eu hunain a chaniatáu iddyn nhw fyw'n annibynnol yn parhau i fod yn flaenoriaeth hanfodol i'r Cyngor yn ystod y cyfnod anodd yma.

18 Mai 2020

DIWEDDARIAD: Cynllun Cynnal a Chadw ar yr A473 Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys

Bydd y Cyngor yn gwneud gwaith cynnal a chadw, gan ei gwneud yn ofynnol i gau ffyrdd sy'n effeithio ar yr A473 Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys – bydd y gwaith yn digwydd dros nos er mwyn lleihau aflonyddwch.

18 Mai 2020

Gwaith i ailddechrau ar yr atgyweiriadau i Bont Castell Ifor yn Nhrehopcyn

Mae modd ailddechrau cynllun sylweddol i atgyweirio Pont Castell Ifor yn Nhrehopcyn maes o law - gan fod gwaith bellach yn cael ei ganiatáu o fewn ac uwchlaw'r afon, gan gadw at gyfyngiadau tymhorol

18 Mai 2020