Skip to main content

Newyddion

Dadorchuddio Placiau Glas Mis Hydref

Mae Cynllun Placiau Glas Rhondda Cynon Taf yn dathlu treftadaeth y Fwrdeistref Sirol drwy osod placiau glas sy'n coffáu pobl sydd wedi cyfrannu at hanes yr ardal ar adeiladau lle'r oedden nhw'n gweithio, byw neu berfformio.

31 Hydref 2023

Cynllun gosod pont newydd yn Nhonpentre yn debygol o gael ei gwblhau mewn tua phythefnos

Mae'r Cyngor wedi rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â'r cynllun i osod pont newydd yn Nhonpentre, lle mae cynnydd da yn golygu bod y prif waith ar fin dod i ben – a hynny chwe wythnos yn gynt na'r disgwyl

31 Hydref 2023

Dewch i ddathlu CALAN GAEAF GWYRDD eleni!

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gofyn i'w breswylwyr fod yn ystyriol a chofio rhoi gweddillion bwyd a mwydion pwmpenni yn eu cadis gwastraff bwyd wrth ddathlu Calan Gaeaf eleni!

30 Hydref 2023

Dathlu adfer y Bont Tramiau Haearn hanesyddol

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru wedi ymweld â'r Bont Tramiau Haearn yn Nhrecynon – gan ddathlu'r gwaith o adfer ac ailagor yr Heneb Gofrestredig a'r Adeilad Rhestredig Gradd II a godwyd ar...

30 Hydref 2023

Dechrau Cynllun Gwella Cwlfer Lleol yn Aberpennar

Bydd gwaith yn dechrau'r wythnos nesaf i wella capasiti a pherfformiad cilfach y cwlfer ar Deras Campbell yn Aberpennar - gan olygu cau'r ffordd yn lleol

30 Hydref 2023

Cynnydd sylweddol wedi'i wneud wrth fynd i'r afael â chartrefi gwag

Mae'r Cabinet wedi derbyn adroddiad ar y cynnydd sydd wedi'i wneud yn ystod blwyddyn gyntaf Strategaeth Cartrefi Gwag Rhondda Cynon Taf. Mae gwaith ac ymyraethau penodol wedi arwain at ddechrau ailddefnyddio 258 o gartrefi ers mis...

27 Hydref 2023

Adroddiad cynnydd ar gynllun atgyweirio sylweddol y Bont Wen

Mae'r Cyngor wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y cynllun atgyweirio mawr i Bont Heol Berw ym Mhontypridd. Mae dros 500 o atgyweiriadau concrit unigol wedi'u gwneud hyd yn hyn, ac mae'r diweddariad yn amlinellu'r rhaglen waith...

27 Hydref 2023

Dewch i ddathlu pen-blwydd Parc Gwledig Cwm Dâr yn 50 mlwydd oed!

Oeddech chi'n gwybod mai Parc Gwledig Cwm Dâr yn Aberdâr oedd y parc gwledig cyntaf yng Nghymru, a chyn unrhyw le yn Lloegr, i gael ei greu ar hen dir diwydiannol?

27 Hydref 2023

Lansiad Apêl y Pabi 2023: 28 Hydref ym Mharc Coffa Ynysangharad

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o gyhoeddi y byddwn ni'n cynnal lansiad Apêl y Pabi De-ddwyrain Cymru 2023 ar gyfer Sul y Cofio. Bydd lansiad yr Apêl eleni'n cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad ddydd 28 Hydref am 10.30am.

26 Hydref 2023

Swyddog Graddedig Katie Trembath yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2024

Mae Katie Trembath, Swyddog Lleihau Carbon, wedi cyrraedd rhestr fer y categori 'Doniau Yfory' yn rhan o Wobrau Prentisiaethau Cymru mawreddog 2024.

26 Hydref 2023

Chwilio Newyddion