Skip to main content

Newyddion

Achlysuron y Nadolig yng nghanol ein trefi

Bydd Siôn Corn yn dychwelyd i ganol ein trefi eleni a bydd yn dod â mwy o hwyl yr ŵyl!

13 Hydref 2023

Disgyblion a staff yn Rhydfelen yn mwynhau eu hadeilad ysgol newydd

Mae Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg y Cyngor wedi ymweld â'r adeilad ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd gwych yn Rhydfelen, lle mae disgyblion a staff wedi bod yn mwynhau'r cyfleusterau o'r radd flaenaf ers dechrau'r flwyddyn ysgol

13 Hydref 2023

Newidiadau arfaethedig i drefniadau comisiynu Gwasanaethau Byw â Chymorth

Bydd newidiadau i drefniadau comisiynu Gwasanaethau Byw â Chymorth i oedolion sydd ag anableddau dysgu yn cael eu trafod gan y Cabinet yn fuan

13 Hydref 2023

Adult Swimming Lessons - Tonyrefail

Bydd Canolfan Hamdden Tonyrefail yn cynnal gwersi nofio i oedolion ar nosweithiau Llun. Ymunwch â ni ar gyfer ein rhaglen 10 wythnos!

13 Hydref 2023

Gwaith Gwrthsefyll Llifogydd yn ardal Ynys-boeth gan ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru

Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar yr ardal o amgylch Nant y Fedw a'r rhan gyfagos o'r B4275 Heol Abercynon - bydd y cynllun yn cychwyn o ddydd Llun, 23 Hydref

13 Hydref 2023

Cyllid Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) 4 (Gostwng Costau Gwresogi Cartref - HHCRO)

Cyllid Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) 4 (Gostwng Costau Gwresogi Cartref - HHCRO)

12 Hydref 2023

Gadair a'r Goron pan ddaw'r Eisteddfod i Rondda Cynon Taf

Gwahoddir dylunwyr i fynegi diddordeb a chyflwyno syniadau i'w defnyddio ar gyfer y Gadair a'r Goron pan ddaw'r Eisteddfod i Rondda Cynon Taf yn 2024.

12 Hydref 2023

Cabinet i ystyried newidiadau i wasanaeth Gofal yn y Cartref

Mae argymhellion y swyddogion i'r Cabinet yn cynnwys cynigion i gomisiynu gofal hir dymor yn y cartref yn allanol o fis Hydref 2024 ymlaen, er mwyn sicrhau cydnerthedd a chynaliadwyedd y gwasanaeth yn y dyfodol heb darfu ar lefel y gofal...

12 Hydref 2023

Adroddiad cynnydd yn ystod camau cynnar cynllun ailddatblygu Canolfan Gelf y Miwni

Yn rhan o'r gweithgarwch cynnar, mae'r contractwr, Knox & Wells, wedi bod yn paratoi'r safle gwaith tra bod sgaffaldiau wedi'u gosod ar du allan yr adeilad a gwaith tynnu gosodiadau/dymchwel wedi dechrau y tu mewn

12 Hydref 2023

Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio Pontypridd

Dyma wahoddiad i bawb o bob cwr o Rondda Cynon Taf ddod at ei gilydd yng Ngwasanaeth a Gorymdaith Gwasanaeth Sul y Cofio Pontypridd, i dalu teyrnged i'r rheiny a wnaeth yr aberth eithaf dros eu gwlad.

10 Hydref 2023

Chwilio Newyddion