Skip to main content

Newyddion

Ymddeoliad hapus ar ôl helpu disgyblion ym mhentref Beddau am genedlaethau

Mae un o Hebryngwyr Croesfan Ysgol y Cyngor wedi ymddeol ar ôl 35 mlynedd o wasanaeth - y cyfnod hiraf yn hanes y Cyngor. Mae Marion Walker wedi treulio bron hanner ei hoes yn helpu disgyblion a theuluoedd ym mhentref Beddau i gyrraedd...

10 Tachwedd 2023

Gwaith hanfodol yn cael ei gynnal dros nos ar Ffordd Mynydd y Rhigos

Bydd yr A4061 Ffordd Mynydd y Rhigos ar gau rhwng 9pm a 6am am 5 diwrnod rhwng 13 a 17 Tachwedd er mwyn cynnal gwaith trwsio a chynnal a chadw ar y rhwyd greigiau lle bu tân gwyllt mawr y llynedd

07 Tachwedd 2023

Teithiau bws rhatach yn Rhondda Cynon Taf y mis Rhagfyr yma

Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi y bydd Cynllun Uchafswm o £1 am Docyn Bws Un Ffordd ar gyfer pob taith bws sy'n dechrau ac yn gorffen yn Rhondda Cynon Taf yn cael ei gyflwyno ar gyfer mis Rhagfyr 2023 – gan ddarparu teithio rhatach dros...

06 Tachwedd 2023

Cynnal gwaith i drwsio rhan o wal yr afon ar Heol Berw

Mae disgwyl i'r gwaith i drwsio'r wal gerrig ger yr afon bara pedair wythnos - mae hyn yn cynnwys ailadeiladu rhan fach o'r strwythur

03 Tachwedd 2023

Paratoi safle Neuadd Fingo Pontypridd ar gyfer ailddatblygu

Mae'n bosibl y bydd ymwelwyr â Chanol Tref Pontypridd yn sylwi ar waith ar hen safle'r Neuadd Fingo'r wythnos nesaf, ar ôl i'r Cyngor benodi contractwr i wneud gwaith paratoadol cychwynnol cyn ei ailddatblygu'n llawn yn y Flwyddyn Newydd

03 Tachwedd 2023

Cefnogwch ein Hapêl Siôn Corn 2023

Er bod Nadolig yn sbel i ffwrdd, mae'r paratoadau yn dechrau nawr – rydym yn hapus iawn i gyhoeddi lansiad ein Hapêl Siôn Corn 2023!

01 Tachwedd 2023

Cynllun ysgol arbennig newydd i Rondda Cynon Taf yn symud ymlaen i'r cam nesaf

Mae aelodau'r Cabinet wedi cytuno i symud ymlaen â chynigion i greu ysgol arbennig newydd yn Rhondda Cynon Taf erbyn 2026 ar ôl ystyried yr adborth a gasglwyd mewn ymgynghoriad cyhoeddus diweddar

01 Tachwedd 2023

Noson Guto Ffwoc: Byddwch yn ystyriol o bobl eraill a chadw'n ddiogel eleni

Mae hi'n Noson Guto Ffowc ddydd Sul 5 Tachwedd, a hoffai'r Cyngor annog pawb i fod yn ddiogel ac ystyried pobl eraill wrth fwynhau eleni.

01 Tachwedd 2023

Dadorchuddio Placiau Glas Mis Hydref

Mae Cynllun Placiau Glas Rhondda Cynon Taf yn dathlu treftadaeth y Fwrdeistref Sirol drwy osod placiau glas sy'n coffáu pobl sydd wedi cyfrannu at hanes yr ardal ar adeiladau lle'r oedden nhw'n gweithio, byw neu berfformio.

31 Hydref 2023

Cynllun gosod pont newydd yn Nhonpentre yn debygol o gael ei gwblhau mewn tua phythefnos

Mae'r Cyngor wedi rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â'r cynllun i osod pont newydd yn Nhonpentre, lle mae cynnydd da yn golygu bod y prif waith ar fin dod i ben – a hynny chwe wythnos yn gynt na'r disgwyl

31 Hydref 2023

Chwilio Newyddion