DWY DAFARN a SIOP BARBWR yn derbyn Hysbysiadau gan Rondda Cynon Taf

DWY DAFARN a SIOP BARBWR yn derbyn Hysbysiadau gan Rondda Cynon Taf

15 Medi 2020

Mewnfa newydd i'r cwlfert i leihau'r perygl o lifogydd yn Heol Pentre

Mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru, bydd y Cyngor yn dechrau gwaith sylweddol i osod mewnfa/ceg newydd i'r cwlfert er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd ym Mhentre – yn rhan o ymateb cynhwysfawr ehangach yn dilyn y llifogydd eleni

15 Medi 2020

Datganiad Arweinydd y Cyngor – Y Diweddaraf am Covid-19

"Mae'r cynnydd yn nifer yr achosion a gadarnhawyd o'r Coronafeirws yn lleol dros y 14 diwrnod diwethaf (296 adeg ysgrifennu'r datganiad) wedi dangos yn glir fod y feirws yn ein cymunedau o hyd"

15 Medi 2020

DIWEDDARIAD BRYS - CANOLFAN BROFI DROS DRO (RhCT)

Bydd y ganolfan brofi COVID dros dro yn Y Pafiliynau, Cwm Clydach, CF40 2XX, ar agor ar gyfer apwyntiadau gyrru heibio ac ar droed dros y penwythnos (12-13 Medi).

12 Medi 2020

Mae'r Cyngor yn Rhoi Hysbysiad Cau Mangre

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyflwyno'r Hysbysiad Cau Mangre/Eiddo cyntaf i fangre drwyddedig yn y Fwrdeistref Sirol am fethu â chydymffurfio â chanllawiau a rheoliadau Coronafeirws COVID-19.

11 Medi 2020

Rhaid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o ddydd Llun

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod RHAID i drigolion wisgo gorchudd wyneb mewn siopau a mannau cyhoeddus dan do o ddydd Llun. Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn parhau i ofyn i drigolion wirfoddoli i'w gwisgo ar unwaith oherwydd yr...

11 Medi 2020

Cynllun atgyweirio ar bont droed Parc Nant Llonydd yng Nglan-bad

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun atgyweirio sylweddol ar bont droed Parc Nant Llonydd sy'n darparu mynediad pwysig i gerddwyr rhwng Heol Caerdydd A4054 a chaeau chwarae Glan-bad

11 Medi 2020

Cais am gymorth gan y cymunedau lleol i osgoi'r angen i weithredu cyfyngiadau symud ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf

Oherwydd nifer cynyddol o achosion o COVID-19, mae Arweinwyr y Cynghorau ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn gofyn i'r holl breswylwyr gymryd camau nawr i osgoi'r angen am gyfnod clo ffurfiol yn y dyfodol agos

11 Medi 2020

GWYBODAETH BWYSIG

Bydd y ganolfan brofi COVID dros dro yn y Porth yn cael ei symud i swyddfeydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn Y Pafiliynau, Cwm Clydach, CF40 2XX, AR UNWAITH.

10 Medi 2020

Diweddariad – Cynllun adeiladu pont droed newydd yn Stryd y Nant, Ystrad

Mae'r Cyngor yn falch o roi gwybod bod cam dylunio'r cynllun mawr i adeiladu pont droed newydd yn Stryd y Nant yng Ngorsaf Drenau Ystrad bellach wedi dod i ben. Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau ar y safle yn y flwyddyn newydd

10 Medi 2020