Skip to main content

Newyddion

Lleihau'r perygl llifogydd yn Ynys-boeth gan ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru

Mae'r Cyngor wedi cwblhau gwaith gwella cwlfer yn Nant y Fedw, Ynys-boeth, a'r rhan agos o Heol Abercynon, yn ddiweddar – a hynny er mwyn lliniaru perygl llifogydd yn y gymuned

29 Ebrill 2024

Mae gwaith atgyweirio pont ac ailbroffilio argloddiau yn Ystrad bellach wedi'u cwblhau

Mae gwaith sylweddol i atgyweirio a diogelu Pont Bodringallt, Ystrad, ar gyfer y dyfodol wedi'i gwblhau'n ddiweddar, gan hefyd sicrhau dyfodol rhan o'r A4058

26 Ebrill 2024

Eisteddfod 100 Diwrnod

Mae'r Eisteddfod yn agosáu - dim ond 100 diwrnod i fynd nes bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf am y tro cyntaf ers dros 60 mlynedd!

25 Ebrill 2024

Adeilad o'r radd flaenaf ar gyfer Ysgol Gynradd Pentre'r Eglwys

Mae disgyblion a staff Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref ym Mhentre'r Eglwys bellach wedi symud i'w cyfleusterau addysg o'r radd flaenaf sydd newydd eu hadeiladu yn eu cymuned – gyda'r adeilad newydd sbon wedi agor am y tro cyntaf

25 Ebrill 2024

Helpu ein trigolion ni i barhau i fod yn annibynnol

Mae ein trigolion ni sy'n byw gydag anabledd neu ganlyniadau mynd yn hŷn yn dweud wrthon ni eu bod nhw am barhau i fod yn annibynnol, ac mae Vision Mobility wrth law i ddarparu'r offer sydd ei angen ar bobl!

25 Ebrill 2024

Mae Gŵyl Aberdâr yn dychwelyd ddydd Sadwrn 25 Mai!

Dewch i Ŵyl Aberdâr dros Ŵyl Banc y Gwanwyn ac ymuno â ni am lawer o adloniant ym Mharc godidog Aberdâr!

24 Ebrill 2024

Cynnydd yn ystod camau agor datblygiad gofal ychwanegol Porth

Bydd y cynllun cyffrous yma, sy'n cael ei ddarparu ar y cyd â Linc Cymru, yn golygu bod hen safle Cartref Gofal Dan y Mynydd yn cael ei ddefnyddio unwaith eto. Mae'r cynllun yn cynnwys adeiladu datblygiad modern, 4 llawr sy'n cynnwys 60...

24 Ebrill 2024

Cynllun Lliniaru Llifogydd Cwmaman wedi'i gwblhau

Mae gwaith lliniaru llifogydd sylweddol wedi'i gwblhau'n ddiweddar yng Nghwmaman, ac mae wedi cryfhau seilwaith Nant Aman Fach i helpu i leihau perygl llifogydd ar gyfer eiddo cyfagos yn ystod stormydd

24 Ebrill 2024

Cyflwyno mesurau rheoli traffig ar yr A4119 ym Mwyndy i gynnal gwaith ar y briffordd

Mae cynllun ar ddod i gynnal gwaith i wella'r briffordd a mynediad i gerddwyr ar yr A4119 ym Mwyndy (i'r gogledd o gyffordd Castell Mynach). Mae angen cyflwyno mesurau rheoli traffig er mwyn sicrhau diogelwch modurwyr a'r gweithlu

19 Ebrill 2024

WYTHNOS SAFONAU MASNACH CYMRU: CADWCH OLWG AM SIARCOD ARIAN

Mae Safonau Masnach Cymru ac Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru yn rhybuddio defnyddwyr i fod yn wyliadwrus ar gyfryngau cymdeithasol...

17 Ebrill 2024

Chwilio Newyddion