ONCE UPON A PANTO - AM DDIM AR-LEIN

Mae ein panto traddodiadol i'r teulu wedi'i aildrefnu ar gyfer Rhagfyr 2021, ond peidiwch â phoeni! Mae gyda ni rywbeth yr un mor hudolus ar eich cyfer y Nadolig yma.

24 Rhagfyr 2020

Rasys Nos Galan yn Cipio Gwobr Ras 5k Orau'r DU

Mae Rasys Nos Galan wedi ennill gwobr ras 5k orau'r DU yng nghategori Ras 5k Orau'r Gwobrau Rhedeg!

24 Rhagfyr 2020

Cabinet yn ystyried paratoadau ac ymateb y Cyngor i Storm Dennis

Mae adroddiad i'r Cabinet wedi amlinellu ymateb cynhwysfawr a phwrpasol y Cyngor i Storm Dennis, ac mae'r Aelodau wedi cytuno ar 11 o argymhellion parthed gwaith paratoi er mwyn bod yn barod ar gyfer tywydd eithafol yn y dyfodol.

24 Rhagfyr 2020

Y newyddiion diweddaraf am dirlithriad Tomen Wattstown - 23 Rhagfyr

Yn dilyn tirlithriad Tomen Wattstown a'r archwiliadau o'r safle a gynhaliwyd ddydd Sadwrn, gwnaed archwiliadau pellach gan ymgynghorwyr y Cyngor (Redstart Capita) â'r Awdurdod Glo, ddydd Mawrth, 21 Rhagfyr

23 Rhagfyr 2020

Gwella'r goleuadau a'r llwybrau troed ym Mharc Coffa Ynysangharad

Bydd ymwelwyr â Pharc Coffa Ynysangharad yn sylwi ar gyfres o welliannau sylweddol yn cael eu cyflawni o Ionawr 4 ymlaen, diolch i gyllid gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd - fodd bynnag, bydd y gwaith yn tarfu rhywfaint ar ddefnyddwyr y parc

23 Rhagfyr 2020

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ledled Rhondda Cynon Taf yn dilyn cyfnod hir o law trwm dros y dyddiau diwethaf.

22 Rhagfyr 2020

Cynllun Lliniaru Llifogydd Sylweddol yng Nghwm-bach i ddechrau ym mis Ionawr

Bydd y Cyngor yn dechrau dau gam o waith lliniaru llifogydd yng Nghwm-bach ym mis Ionawr 2021. Y bwriad yw lleihau'r risg o lifogydd yn yr ardal o amgylch yr A4059 yn Heol y Gamlas

22 Rhagfyr 2020

Gwaith gwella Maes Parcio Heol y Weithfa Nwy i ddechrau'n gynnar ym mis Ionawr

Rydyn ni'n hysbysu trigolion y bydd gwaith gwella yn mynd rhagddo ym maes parcio Heol y Weithfa Nwy ym Mhontypridd yn gynnar ym mis Ionawr 2021, yn rhan o ddatblygiad Llys Cadwyn

22 Rhagfyr 2020

Gwelliannau i ddraeniau'r A4059 rhwng Pen-y-waun a Threcynon

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun gwella draeniau sylweddol ar yr A4059 rhwng Pen-y-waun a Threcynon o 4 Ionawr. O ganlyniad i hyn, bydd angen gosod goleuadau traffig dros dro ar y rhan yma o'r ffordd er mwyn cynnal y gwaith yn ddiogel

22 Rhagfyr 2020

Tirlithriad Tylorstown - cynnydd pwysig yn ystod yr haf a'r hydref

Mae'r Cyngor wedi rhoi diweddariad ar y cynnydd sylweddol sydd wedi mynd rhagddo o ran Tirlithriad Tylorstown dros y misoedd diwethaf. Mae'r gwaith yma'n cynnwys cael gwared ar y rhan helaeth o'r deunydd o'r tirlithriad, ac adfer llwybr...

21 Rhagfyr 2020