Skip to main content

Newyddion

Newidiadau i drefniadau bysiau gyda'r hwyr yn ardal Gilfach-goch ar gyfer gwaith cyfagos

Dyma roi gwybod i drigolion am drefniadau dros dro ar gyfer teithiau bysiau gyda'r hwyr i ardal Gilfach Goch ac oddi yno, o ganlyniad i waith gosod wyneb newydd sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

22 Chwefror 2024

Ymgynghoriad Cyn-adneuo ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig

Mae'r Cyngor bellach wedi cyhoeddi manylion ei Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (2022-2037) – ac mae trigolion yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud ar yr hyn sy'n cael ei gynnig yn ystod yr ymgynghoriad...

22 Chwefror 2024

Mynnwch gael dweud eich dweud ar lwybr cerdded a beicio arfaethedig yn ardal Glynrhedynog

Mae bellach modd i drigolion fwrw golwg ar gynigion drafft ar gyfer Cam Pedwar Llwybr Teithio Llesol Cwm Rhondda Fach, yn rhan o ymgynghoriad cyhoeddus. Gallai'r llwybr ar gyfer cerddwyr a beicwyr redeg ar hyd yr hen reilffordd yng...

21 Chwefror 2024

Dysgwch ragor am eich cyfleoedd gyrfa yn Ffair Swyddi Cyngor Rhondda Cynon Taf a'i Bartneriaid 2024!

Rydyn ni'n falch o gyhoeddi y bydd ein Ffair Swyddi boblogaidd yn cael ei chynnal ddydd Mercher 13 Mawrth 2024 yn Llyfrgell Pontypridd, Llys Cadwyn, CF37 4TH rhwng 10am a 2pm. Bydd 'awr dawel' rhwng 9am a 10am.

20 Chwefror 2024

Mae Rhondda Cynon Taf yn arwain y byd ym maes AILGYLCHU CEWYNNAU!

Rhondda Cynon Taf Council is celebrating its 10th anniversary of nappy recycling this year and it's been confirmed that the Council has been recycling nappies for longer than any other Local Authority in the World!!!

19 Chwefror 2024

Plac Glas ar gyfer Ceridwen Brown

Bydd plac glas ar gyfer Ceridwen Brown (née Thomas) yn cael ei ddadorchuddio yn Eglwys Sant Elfan, Aberdâr ar 8 Mawrth am 2pm. Mae croeso i'r cyhoedd ddod.

16 Chwefror 2024

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch chi yng Nghwm-bach!

Mae Canolfan Croeso yn y Gaeaf (WWC) leol yng Nghwm-bach unwaith yn rhagor yn darparu cymorth gwerthfawr dros y gaeaf eleni i rai o'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn y gymuned.

14 Chwefror 2024

Penodi contractwr newydd ar gyfer cynllun gofal ychwanegol Porth

Mae'r Cyngor a Linc Cymru (Linc) yn falch o gyhoeddi bod contractwr newydd wedi cael ei benodi i adeiladu'r cynllun tai â gofal ychwanegol yn ardal Porth a bydd gwaith yn parhau ar y safle dros yr wythnosau nesaf

14 Chwefror 2024

Lansio Prosiect Cam-drin Domestig yn y Gymuned Cyngor Rhondda Cynon Taf

Ar 1 Chwefror 2024, cynhaliodd Cyngor Rhondda Cynon Taf achlysur i ddathlu lansiad Prosiect Ffyniant Gyffredin newydd ar gyfer Cam-drin Domestig yn y Gymuned gyda chyfle i weld y cerbyd.

13 Chwefror 2024

Bydd Pont newydd Castle Inn yn agor i gerddwyr a beicwyr yr wythnos yma

Cafodd yr hen bont rhwng Stryd yr Afon yn Nhrefforest a Heol Caerdydd yng Nglyn-taf ei dymchwel yn sgil difrod stormydd difrifol – ac mae strwythur newydd wedi'i osod i adfer y cyswllt dros yr afon

13 Chwefror 2024

Chwilio Newyddion