Skip to main content

Newyddion

Cynnal gwaith atgyweirio ar wal a glan afon ar hen safle tomen ym Mhenrhiw-ceibr

Mae'r gwaith yn cael ei gynnal ger Cae Chwaraeon Pentwyn, sydd wedi'i adeiladu ar domen gwastraff pyllau glo - mae'r wal gynnal a glan yr afon wedi'u lleoli ar waelod yr hen domen

14 Mai 2024

Y Diweddaraf: Cau maes parcio ym Mhontypridd ar gyfer gwaith glanhau a chynnal a chadw

Dyma roi gwybod i drigolion ac ymwelwyr â chanol tref Pontypridd y bydd maes parcio Heol Berw ar gau o 20 Mai. Bydd angen cau'r cyfleuster er mwyn cynnal gwaith glanhau trylwyr a gwaith atgyweirio hanfodol

13 Mai 2024

Troi Ponty yn Las ar gyfer Wythnos Gweithredu Dementia 2024

Sefydlwyd Wythnos Gweithredu Dementia gan Gymdeithas Alzheimer's, ac mae'n ymgyrch ranbarthol a blynyddol sy'n cael ei chynnal rhwng dydd Llun, 13 Mai a dydd Sul, 19 Mai.

13 Mai 2024

Pythefnos Gofal Maeth 2024: Rhiant Maeth yn Rhondda Cynon Taf yn 'Cynnig Rhywbeth' i Gefnogi Pobl Ifainc yn yr Ardal

Y Pythefnos Gofal Maeth™ yma, mae Maethu Cymru Rhondda Cynon Tafyn galw ar bobl yn yr ardal i ystyried dod yn rhieni maeth i gefnogi pobl ifainc mewn angen.

13 Mai 2024

Penodi Maer Newydd

Y Cynghorydd Dan Owen-Jones yw Maer newydd Rhondda Cynon Taf, ar ôl cael ei benodi yn ystod 29ain Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor, a gafodd ei gynnal ddydd Mercher, 8 Mai 2024.

10 Mai 2024

Cam nesaf cynllun pont droed Trefforest yn cynnwys gwaith yn yr afon

Bydd trigolion yn gweld pontynau'n cael eu defnyddio yn yr afon ger pont droed Castle Inn dros yr wythnosau nesaf, wrth i'r contractwr gynnal cam nesaf y gwaith sydd wedi'i drefnu. Bydd y bont droed yn parhau i fod ar agor yn ystod y gwaith

10 Mai 2024

Cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau y Ddraenen-wen yn dechrau ar y safle

Bydd gwaith yn dechrau'n fuan er mwyn gwella cyfleusterau lleol i gerddwyr a'r llwybr diogel at yr ysgol yn y Ddraenen-wen. Bydd hyn yn mynd law yn llaw â'r buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau addysg modern sy'n cael ei ddarparu ar...

08 Mai 2024

Cam diweddaraf gwaith atgyweirio wal ar hyd Heol Berw yn dilyn difrod storm

Bydd y Cyngor yn dechrau ei gam diweddaraf o waith atgyweirio rhan nesaf wal yr afon sydd wedi'i lleoli ar hyd Heol Berw ym Mhontypridd. Bydd angen cau llwybr troed ger y wal, ond bydd modd i ddefnyddwyr y ffordd deithio i'r ddau...

08 Mai 2024

Y Cyngor yn mabwysiadu Cynllun Corfforaethol newydd - Gweithio Gyda'n Cymunedau

Mae Aelodau Etholedig wedi cytuno ar Gynllun Corfforaethol newydd y Cyngor (2024-2030) yn dilyn gweithgarwch ymgysylltu helaeth - gan nodi'r weledigaeth ar gyfer Rhondda Cynon Taf, yn ogystal â'n pedwar Amcan Lles a'n blaenoriaethau ar...

07 Mai 2024

Gŵyl Banc Mai gwybodaeth bwysig am wasanaethau'r Cyngor

Bydd y Cyngor ar gau o 5pm ddydd Gwener, Mai 3 ac yn agor am 8:30am ddydd Mawrth, Mai 7 – mae hyn yn berthnasol i BOB gwasanaeth mawr heblaw am argyfyngau y tu allan i oriau.

03 Mai 2024

Chwilio Newyddion