Adeilad cyntaf Llys Cadwyn i'w drosglwyddo i'r Cyngor gan y contractwr

Mae datblygiad Llys Cadwyn Pontypridd wedi cyrraedd carreg filltir bwysig yr wythnos yma gan y bydd y contractwr Willmott Dixon yn trosglwyddo'r adeilad cyntaf i'r Cyngor yfory yn unol â'r rhaglen y cytunwyd arni

13 Chwefror 2020

Y Cabinet yn cytuno ar Gynllun Lleihau Cyfraddau Busnes Lleol ar gyfer 2020/21

Ar ôl ystyried yr adborth o broses ymgynghori ddiweddar, mae'r Cabinet wedi cytuno i weithredu Cynllun Lleihau Cyfraddau Busnes newydd i helpu tua 485 o fusnesau lleol i leihau eu cyfraddau yn 2020/21

13 Chwefror 2020

Y Cabinet yn cytuno i'r Cynllun Corfforaethol gael ei ystyried gan y Cyngor

Mae'r Cabinet wedi ystyried adborth a gafwyd o ymgynghoriad helaeth ac eang ar ddrafft y Cynllun Corfforaethol 2020-2024 - ac wedi cytuno iddo gael ei gyflwyno i'r cyfarfod llawn o'r Cyngor y mis nesaf

13 Chwefror 2020

Ymchwiliadau tir ar Gylchfan Tonyrefail yr A4119/A4093

Bydd y Cyngor yn cynnal cyfres o ymchwiliadau tir dros nos ar Gylchfan Tonyrefail yr A4119 / A4093 o 14 Chwefror, i lywio cynllun sydd â'r bwriad o wella llif traffig ar yr adegau prysuraf

13 Chwefror 2020

Gwelliannau i'r systemau draenio oddi ar Heol Llanwynno, Aberpennar

Bydd y Cyngor yn ymgymryd â gwelliannau pwysig i'r systemau draenio oddi ar Heol Llanwynno yn Aberpennar, er mwyn lleihau'r risg o lifogydd i eiddo lleol

12 Chwefror 2020

DIWEDDARIAD: Cynllun Cynnal a Chadw ar yr A473 Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys

Bydd y Cyngor yn gwneud gwaith cynnal a chadw yn ystod wythnos Hanner Tymor Ysgolion, gan ei gwneud yn ofynnol i gau ffyrdd sy'n effeithio ar yr A473 Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys

11 Chwefror 2020

Systemau TGCh y Cyngor Cynnal a Chadw Hanfodol

Council ICT Systems – Essential maintenance information for this weekend

11 Chwefror 2020

Gwaith i wella groesfan i gerddwyr i ddechrau yn Nhrealaw

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn dechrau gweithio i wella diogelwch croesfan i gerddwyr yn Nhrealaw, gan ei symud ychydig i ffwrdd o'i leoliad presennol ar gyffordd

10 Chwefror 2020

Cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ger Ysgol Gynradd Llwynypïa

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun gweithredu yn fuan ar gyfer cyfleusterau newydd i gerddwyr a pharth terfyn cyflymder 20mya ar draws rhannau o wardiau Tonypandy a Llwynypïa, ger YG Llwynypïa. Bydd y cynllun yma'n gwella diogelwch ar...

10 Chwefror 2020

Cynllun atgyweirio cwlfert i ddechrau ar ddwy stryd yn y Pentre

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn cyflwyno cynllun atgyweirio cwlfert pwysig ar ddwy stryd yn y Pentre, i helpu i leddfu'r risg o lifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm

10 Chwefror 2020