Cynnydd pellach i Bont ger yr hen Marks and Spencer – gwaith paratoi ar ddechrau

Bydd y Cyngor yn dechrau ar y gwaith sylweddol i atgyweirio'r bont droed a ddifrodwyd ger Parc Coffa Ynysangharad. Bydd y gwaith yn dechrau ar y safle erbyn dechrau mis Tachwedd

13 Hydref 2020

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (Hydref 12-18) ac yn annog pobl i siarad am eu gobaith o fabwysiadu

13 Hydref 2020

Y Cyngor yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ymuno â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Heddlu De Cymru i gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 2020 (NHCAW). Mae'r wythnos yn rhedeg o ddydd Sadwrn, 10 Hydref i ddydd...

12 Hydref 2020

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar gyfer Porth Gogledd Cwm Cynon A465

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn croesawu barn trigolion ar gynllun priffordd Porth Gogledd Cwm Cynon A465 (Ffordd Osgoi Aberdâr). Bydd modd i drigolion weld cynlluniau manwl, taith rithwir a chymryd rhan mewn cyfarfod cyhoeddus ar-lein

09 Hydref 2020

Atgyweirio cae chwarae 3G yn Aberdâr yn dilyn difrod storm

Mae arwyneb newydd o'r radd flaenaf wedi'i osod yn Aberdâr, sy'n disodli'r cae chwaraeon 3G gafodd ei ddifrodi gan storm. Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd modd i ysgolion a'r gymuned ddefnyddio'r adnodd newydd yma o ddydd Llun

09 Hydref 2020

Cabinet i drafod rheolaethau tân gwyllt y Cyngor

Yn dilyn galwad Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid am fwy o fesurau rheoli ar dân gwyllt a Rhybudd o Gynnig ar wahân, gallai'r Cabinet gytuno ar adolygiad i'r defnydd o dir y Cyngor ar gyfer arddangosfeydd tân...

09 Hydref 2020

Perfformiad Digidol adeg y Nadolig wedi'i Gynllunio

Mae Cabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cytuno i fwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer cynnal perfformiad digidol adeg y Nadolig ar-lein, fel rhan o ddathliadau Nadoligaidd 'gwahanol iawn' eleni.

09 Hydref 2020

Mae cofrestru ar gyfer y Rasys Nos Galan Rhithwir wedi cau

Mae cofrestru ar gyfer Rasys Nos Galan Rhithwir bellach wedi cau. Bu galw mawr am gyfleoedd i gymryd rhan a llenwodd pob un o'r 2,600 lle o fewn yr wythnos gyntaf!

08 Hydref 2020

Cynllun Ariannol Tymor Canolig - diweddariad ar y sefyllfa bresennol

Bydd Aelodau o'r Cabinet yn derbyn diweddariad ar Gynllun Ariannol Tymor Canolig tair blynedd y Cyngor yn seiliedig ar ragdybiaethau'r broses fodelu bresennol - a'r sefyllfa ddiweddaraf ar y broses o osod Cyllideb ar gyfer 2021/22

08 Hydref 2020

Cyngor RhCT yn gofyn i drigolion helpu i fynd i'r afael â llygredd aer ar Ddiwrnod Aer Glân, 8 Hydref

Cyngor RhCT yn gofyn i drigolion helpu i fynd i'r afael â llygredd aer ar Ddiwrnod Aer Glân, 8 Hydref

08 Hydref 2020