Skip to main content

Newyddion

Trefniadau traffig ar gyfer gwaith ailddatblygu neuadd bingo Pontypridd

Bydd y lôn ar gyfer troi i'r dde i'r Graig sydd ar gau ar Heol Sardis yn cael ei hailagor erbyn diwedd y dydd, ddydd Gwener, 1 Mawrth - yna, o ddydd Llun, bydd y lôn agosaf at safle'r gwaith ar gau am gyfnod amhenodol

29 Chwefror 2024

Cefnogaeth benodol ar gael i fusnesau fanteisio ar gyfleoedd grant

Yma, rydyn ni'n edrych ar sut mae dau fusnes yn Aberpennar a Phontypridd wedi llwyddo i sicrhau cyllid, ar ôl elwa ar y cymorth a gynigiwyd gan ein carfan Adfywio

28 Chwefror 2024

Angen cau ffordd am benwythnos yn Nhrefforest er mwyn cynnal gwaith gosod wyneb newydd

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal rhwng 7.30am a 5pm ddydd Sadwrn 2 a dydd Sul 3 Mawrth – os bydd tywydd da

28 Chwefror 2024

Cymorth rhyddhad ardrethi i fusnesau lleol i barhau yn 2024/25

Mae'r Cabinet wedi cytuno i barhau â Chynllun Lleihau Ardrethi Busnes Lleol y Cyngor am flwyddyn arall – i roi gostyngiad ychwanegol o hyd at £500 i oddeutu 500 o fusnesau sy'n gymwys ar gyfer cynllun Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch...

26 Chwefror 2024

Cynllun Ffyrdd Cydnerth ar yr A4058 i leihau'r perygl o lifogydd

Bydd y Cyngor yn dechrau'r gwaith ddydd Llun, 4 Mawrth, yn rhan o'r Cynllun Ffyrdd Cydnerth a bydd yn cynnwys gwaith draenio hanfodol a gwella cydnerthedd ein ffyrdd yn ystod llifogydd

26 Chwefror 2024

Buddsoddiad ychwanegol ym mlaenoriaethau'r Cyngor ochr yn ochr â'r rhaglen gyfalaf

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar fanylion rhaglen gyfalaf y Cyngor ar gyfer y tair blynedd nesaf – ynghyd â buddsoddiad untro wedi'i dargedu gwerth £19.29 miliwn ar gyfer meysydd blaenoriaeth 2024/25, gan gynnwys priffyrdd, ffyrdd heb eu...

26 Chwefror 2024

Gwella mesurau gwrthsefyll llifogydd trwy waith lleol yn Aberaman

Bydd gwaith o ddydd Llun 26 Chwefror yn cynnwys gosod dau dwll archwilio yn y ffordd gerbydau, yn ogystal â draen dŵr wyneb a gylïau newydd, ac atgyweirio rhan o gwlfer

23 Chwefror 2024

Cabinet yn cytuno ar strategaeth ar gyfer cyllideb 2024/25 yn dilyn ymgynghoriad

Mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno i'w strategaeth ar gyfer y gyllideb, a fydd yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor llawn, gan gynnig cyllideb gytbwys ar gyfer 2024/25. Mae'r strategaeth sydd wedi'i chymeradwyo wedi'i llunio yn dilyn cyfnod o...

23 Chwefror 2024

Newidiadau i drefniadau bysiau gyda'r hwyr yn ardal Gilfach-goch ar gyfer gwaith cyfagos

Dyma roi gwybod i drigolion am drefniadau dros dro ar gyfer teithiau bysiau gyda'r hwyr i ardal Gilfach Goch ac oddi yno, o ganlyniad i waith gosod wyneb newydd sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

22 Chwefror 2024

Ymgynghoriad Cyn-adneuo ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig

Mae'r Cyngor bellach wedi cyhoeddi manylion ei Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (2022-2037) – ac mae trigolion yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud ar yr hyn sy'n cael ei gynnig yn ystod yr ymgynghoriad...

22 Chwefror 2024

Chwilio Newyddion