Skip to main content

Newyddion

Ymweliad y Gweinidog Addysg ag Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Nhonyrefail a Hirwaun

Rhoddodd staff a disgyblion groeso cynnes i Weinidog Addysg Cymru pan ymwelodd â'u hysgolion yn Nhonyrefail a Hirwaun i weld cyfleusterau gwych Ysgolion yr 21ain Ganrif sydd wedi'u darparu gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru

05 Tachwedd 2021

Y Cyngor yn helpu banc bwyd lleol i ddod o hyd i gartref newydd

Mae'r Cyngor wedi helpu Banc Bwyd Pontypridd i ddod o hyd i gartref parhaol newydd er mwyn iddo barhau â'i waith amhrisiadwy yn helpu pobl mewn angen. Bydd y banc bwyd yn symud i adeilad canolfan oriau dydd nad oedd bellach yn cael...

05 Tachwedd 2021

Y camau nesaf ar gyfer Canolfan Gelf y Miwni ar ôl sicrhau cyllid

Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid o £5.3 miliwn ar gyfer ei gynlluniau cyffrous i adfywio Canolfan Gelf y Miwni gydag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

05 Tachwedd 2021

Gwaith trwsio'r Bont Wen i baratoi ar gyfer y prif gynllun yr haf nesaf

Bydd trigolion a phobl sy'n defnyddio'r ffordd yn sylwi ar waith ar y Bont Wen (Pont Heol Berw) ym Mhontypridd wythnos nesaf. Bydd gweithwyr yn paratoi safle gwaith yno yn barod ar gyfer gwaith trwsio concrit yn ystod y dydd dros gyfnod...

04 Tachwedd 2021

Cyllid wedi'i gadarnhau a chontractwr wedi'i benodi ar gyfer Hwb Trafnidiaeth Porth

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau cyllid allanol o £3.5miliwn tuag at greu'r Hwb Trafnidiaeth Porth newydd a modern - bydd gwaith adeiladu'r prosiect yn dechrau'n fuan yn dilyn penodi contractwr

02 Tachwedd 2021

Lansio Cynllun Casglu Gwastraff Gwyrdd Newydd

As COP26 begins in Glasgow, so does the launch of the new Green Waste Recycling scheme in Rhondda Cynon Taf (1st November).

01 Tachwedd 2021

Rhybuddion Tywydd Melyn ar waith o hyd y penwythnos hwn

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi dau Rybudd Tywydd Melyn ar gyfer Rhondda Cynon Taf, oherwydd rhagor o law trwm.

29 Hydref 2021

Llys Cadwyn yn derbyn cydnabyddiaeth gan wobrau cenedlaethol

Mae datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd wedi derbyn Canmoliaeth Fawr yng Ngwobrau Diwydiant Adeiladu Prydain. Cafodd y wobr ei dyfarnu yn seiliedig ar feini prawf amrywiol, o gyflawni'r prosiect i ymgysylltu â'r gymuned a defnyddio...

29 Hydref 2021

Dweud eich dweud ar fuddsoddiad arfaethedig yn Ysgol Gynradd Pont-y-clun

Mae modd i drigolion ddweud eu dweud ar gynigion i ddarparu adeilad newydd sbon ar safle presennol Ysgol Gynradd Pont-y-clun, a hynny trwy ddefnyddio cyllid posibl gan Raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif

28 Hydref 2021

Wedi'i Ddiweddaru: Cau Heol Meisgyn a Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn ystod gwyliau'r Hanner Tymor

Mae'r Cyngor yn rhoi gwybod i drigolion a defnyddwyr y ffordd o'r gwaith adfer yn Heol Meisgyn, Aberpennar, sy hefyd yn gofyn am gau'r Ffordd Gyswllt yn ystod y dydd. Mae'r gwaith wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau'r hanner tymor er mwyn...

27 Hydref 2021

Chwilio Newyddion