Skip to main content

Newyddion

Hysbysiad cyhoeddus ar eithriadau arfaethedig i derfyn cyflymder diofyn 20 MYA Llywodraeth Cymru

Mae terfyn cyflymder diofyn 20 MYA Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru wedi symud ymlaen i gam nesaf ei gyflwyno. Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi hysbysiad cyhoeddus ar yr eithriadau arfaethedig ble bydd ffyrdd penodol yn parhau i fod â...

21 Gorffennaf 2023

Gosod Pont newydd Castle Inn dros wyliau'r haf

Bydd cam nesaf y gwaith o amnewid Pont Castle Inn ym mhentref Trefforest yn dechrau ar 22 Gorffennaf a bydd Heol Caerdydd ar gau. Bydd y ffordd ar gau yn ystod gwyliau'r haf er mwyn lleihau aflonyddwch

20 Gorffennaf 2023

Cytuno ar gyllid i ddymchwel hen safle Cwm Coking

Mae aelodau'r Cabinet wedi cymeradwyo cytundeb fydd yn sicrhau cyllideb gwerth £8 miliwn gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddymchwel a gwella hen safle gwaith mawr Cwm Coking ym Meddau a'i baratoi i gael ei ddatblygu yn y dyfodol

20 Gorffennaf 2023

Hamdden am Oes: Nofio am Ddim

Hamdden Am Oes: Nofio am ddim.

19 Gorffennaf 2023

Gwaith uwchraddio gwerth £1.4miliwn ar orsaf bwmpio Glenbói yn mynd rhagddo'n dda

Bydd y cynllun yn lleihau effaith llifogydd ar bwynt isel hysbys yn y ffordd, fel bod modd i'r system ymdopi â glaw trwm yn ystod stormydd yn well, ac i leihau llifoedd i gwlfer i lawr yr afon

19 Gorffennaf 2023

Gwaith yn ystod y nos ar gyfer cynllun atgyweirio pont ar yr A4059 yn Nhrecynon

Bydd gwaith atgyweirio yn cael ei gynnal ar y bont ger cylchfan Stryd Harriet, Trecynon - bydd angen cau'r ffordd dros nos er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar y gymuned

19 Gorffennaf 2023

Y Cabinet yn cytuno i roi cynlluniau pellach ar waith ar gyfer teithio â chymhorthdal ar fysiau

Mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno ar gynigion i gyflwyno cynlluniau teithio â chymhorthdal ar fysiau ledled Rhondda Cynon Taf yn ystod cyfnodau allweddol o flwyddyn ariannol 2023/24

18 Gorffennaf 2023

Gwella'r ddarpariaeth feicio yn Llanilltud Faerdref ac Efail Isaf

Bydd gwaith yn dechrau i wella cysylltiadau i feicwyr mewn tri lleoliad yn Llanilltud Faerdref ac Efail Isaf. Mae'r cynllun yn cael ei gyflawni gan ddefnyddio Cyllid teithio llesol Llywodraeth Cymru. Fydd y gwaith ddim yn achosi llawer o...

17 Gorffennaf 2023

Tocyn Haf Hamdden am Oes

Mae'n amser am haf o Hamdden am Oes, gyda Thocyn Haf i Fyfyrwyr ar gyfer pobl mewn addysg llawn amser!

17 Gorffennaf 2023

Ymgynghoriad Lleol ar y gweill ar gyfer Fferm Ynni Solar Arfaethedig yng Nghoed-elái

Mae'r Cyngor yn gwahodd trigolion i fynegi eu barn ar ddatblygiad fferm ynni solar GYNTAF Cyngor Rhondda Cynon Taf a fydd ar safle hen lofa uwch ben Coed-elái ym mhentref Tonyrefail

14 Gorffennaf 2023

Chwilio Newyddion