Gwasanaeth bws gwennol lleol tra fo Heol y Bont-Newydd yn Llantrisant ar gau ar ddydd Sul

Mae'r Cyngor wedi trefnu bod gwasanaeth bws gwennol lleol yn rhedeg nos Sul o ganlyniad i gau Heol y Bont-Newydd yn Llantrisant. Mae'n angenrheidiol cau'r ffordd i hwyluso gwaith parhaus sy'n rhan o'r cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

26 Mawrth 2021

Y Cyngor wedi cyflwyno 21 o Hysbysiadau Cosb Benodedig am faw cŵn a thipio anghyfreithlon yr wythnos diwethaf

Mae'r Cyngor wedi rhoi'r newyddion diweddaraf am ei waith parhaus i gael gwared ar faw cŵn a thipio anghyfreithlon ym mhob rhan o'r Fwrdeistref Sirol - gyda 21 o Hysbysiadau Cosb Benodedig wedi'u cyflwyno am droseddau yn ystod yr wythnos...

26 Mawrth 2021

Cadarnhau cyllid allanol sylweddol ar gyfer Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Mae'r Cyngor wedi derbyn £13 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynlluniau Priffyrdd a Thrafnidiaeth. Bydd hefyd yn elwa ar gyllid newydd sydd wedi'i ddyrannu i Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

25 Mawrth 2021

Grant Cartrefi Gwag Tasglu'r Cymoedd

Mae cynllun Grant Cartrefi Gwag Tasglu'r Cymoedd, y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi'i arwain trwy'r Gwasanaeth Strategaeth Tai a Buddsoddi, bellach wedi dod i ben yn llwyddiannus

25 Mawrth 2021

Cau Ffordd Mynydd y Rhigos am 2 noson yr wythnos yma

Dyma roi gwybod i drigolion a defnyddwyr y ffordd y bydd angen cau ffordd yr A4061, Ffordd Mynydd y Rhigos ar nos Iau a nos Wener yr wythnos yma er mwyn lleihau aflonyddwch

24 Mawrth 2021

23 Mawrth - Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod

Rydyn ni'n annog trigolion i ymuno â ni i gofio'r nifer fawr o fywydau a gollwyd yn lleol i'r Coronafeirws ers dechrau'r cyfnod cyntaf cenedlaethol o gyfyngu ar symudiadau ar 23 Mawrth 2020.

23 Mawrth 2021

Gwaith Rheoli Perygl Llifogydd ym Mhentre yn dilyn Storm Dennis

Mae'r Cyngor wedi rhoi'r newyddion diweddaraf am ei ymateb o ran Rheoli Perygl Llifogydd a'r gwaith parhaus ym Mhentre - gan fod y pentref yn un o'r ardaloedd a gafodd ei tharo gwaethaf yn ystod Storm Dennis a digwyddiadau...

23 Mawrth 2021

Y Cyngor yn Cadarnhau ei fod am Gynyddu Nifer yr Ardaloedd Bioamrywiaeth

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd unwaith eto yn cyfyngu ar dorri glaswellt ar ymylon ffyrdd ac mewn mannau agored ledled y Fwrdeistref Sirol yn rhan o'i strategaeth barhaus i hybu bioamrywiaeth

23 Mawrth 2021

Rhaglen Gyfalaf Priffyrdd a Thrafnidiaeth Gwerth £25.025 miliwn

Bydd y Cabinet yn ystyried Rhaglen Gyfalaf Priffyrdd gwerth £25.025 miliwn ar gyfer 2021/22. Bydd y Rhaglen yn dyrannu cyllid newydd sylweddol ar gyfer Ffordd Osgoi Llanharan, gwaith deuoli'r A4119, Porth Gogledd Cwm Cynon, yn ogystal â...

23 Mawrth 2021

Dyrannu Grant Refeniw Cynnal a Chadw Ffyrdd i Gyngor Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cyngor wedi derbyn cyllid newydd o dros £750,000 gan Lywodraeth Cymru i gyfrannu tuag at gynnal a chadw ffyrdd ledled y Fwrdeistref Sirol

22 Mawrth 2021