Fan Cludfwyd y Diweddaraf i gael Hysbysiad Gwella Mangre

Fan cludfwyd ger Aberpennar yw'r busnes diweddaraf i dderbyn Hysbysiad Gwella Mangre am fethu â chadw at Reoliadau COVID-19 gan beri risg i aelodau o'r cyhoedd

29 Medi 2020

Cadwch eich anwyliaid yn ddiogel - Lawrlwythwch Ap Covid-19 GIG

Mae trigolion Rhondda Cynon Taf yn cael eu hannog i lawrlwytho ap newydd COVID-19 y GIG i olrhain cysylltiadau. Mae modd ei lawrlwytho ar yr Apple App Store neu Google Play store.

25 Medi 2020

Y Cabinet yn cytuno ar Newidiadau i Grantiau Cymorth Busnes

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar gynigion i newid ffocws grantiau cymorth busnes y Cyngor o ganlyniad i amgylchiadau digynsail eleni - gan gynnwys sefydlu cronfeydd newydd wedi'u neilltuo i helpu canol trefi yn dilyn COVID-19, a gwella...

25 Medi 2020

Y Cyngor i sefydlu Asiantaeth Gosod Tai Cymdeithasol i fynd i'r afael â phwysau oherwydd prinder tai

Mae'r Cabinet wedi cytuno y bydd y Cyngor yn sefydlu Asiantaeth Gosod Tai Cymdeithasol i reoli eiddo rhent preifat ar ran landlordiaid. Bydd hyn yn darparu tai fforddiadwy a chynaliadwy i'r rhai sydd mewn angen a bydd yn annog...

25 Medi 2020

Y newyddion diweddaraf am y cynllun atgyweirio i Ffordd Blaen-y-Cwm

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun sylweddol a chymhleth i atgyweirio wal yr afon ar Ffordd Blaen-y-Cwm a ddifrodwyd gan Storm Dennis. Mae cam cyntaf y gwaith bellach ar y gweill

25 Medi 2020

Cais Cynllunio wedi'i Gyflwyno ar gyfer Canolfan Drafnidiaeth Porth

Mae'r gwaith o ddarparu Canolfan Drafnidiaeth newydd ym Mhorth wedi cymryd cam sylweddol ymlaen wrth i gynigion cynllunio gael eu cyflwyno i'r Cyngor am ganiatâd

25 Medi 2020

Mae modd cofrestru ar gyfer Rasys Rhithwir Nos Galan o 1 Hydref

Mae modd cofrestru ar gyfer achlysur Rasys Rhithwir Nos Galan o ddydd Iau, 1 Hydref. Mae rhaid i'r achlysur sy'n digwydd bob Nos Galan symud ar-lein yn sgil pandemig y Coronafeirws

24 Medi 2020

Y Cabinet yn cytuno ar Raglen Gyfalaf ar gyfer y Priffyrdd ac Addysg

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar ail gam Rhaglenni Cyfalaf y Cyngor ar gyfer 2020/21 - ac mae wedi cadarnhau buddsoddiad cyfun o bron £31 miliwn i wasanaethau'r Priffyrdd ac Addysg eleni

24 Medi 2020

Aelodau o'r Cabinet yn cytuno i fwrw ymlaen â'r gwaith i Borth Gogledd Cwm Cynon, yr A465

Mae aelodau o'r Cabinet wedi rhoi caniatâd i swyddogion i fwrw ymlaen â chamau nesaf cynllun Porth Gogledd Cwm Cynon, yr A465 (Ffordd osgoi Aberdâr) - gan gynnwys cyflwyno cais cynllunio a chwblhau Gorchymyn Prynu Gorfodol

24 Medi 2020

Hysbysiadau Gwella wedi'u rhoi i Dafarndai RhCT

Mae chwe thafarn/mangre drwyddedig arall yn Rhondda Cynon Taf wedi derbyn Hysbysiadau Gwella Cyhoeddus.

24 Medi 2020