Annog trigolion i ymddwyn mewn modd cyfrifol pan fydd tafarndai yn ailagor

Mae disgwyl i dafarndai a bwytai ailagor yng Nghymru yn dilyn llacio'r cyfyngiadau symud, dyma atgoffa trigolion RhCT i barhau i fod yn synhwyrol ar bob adeg gan gydymffurfio â'r holl arwyddion a'r cyfarwyddyd sy'n cael eu darparu

17 Gorffennaf 2020

Cadarnhau trefniadau dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi 2020

Mae rhieni a chynhalwyr (gofalwyr) wedi derbyn llythyr gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant yn egluro'r cynllun 'dychwelyd i'r ysgol' lleol ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 - gyda'r bwriad o agor ysgolion RhCT yn...

17 Gorffennaf 2020

Dyrannu'r Gronfa Teithio Llesol Craidd i Rondda Cynon Taf

Dyrannwyd £726,000 i'r Cyngor o Gronfa Teithio Llesol Craidd Llywodraeth Cymru yn 2020/21 i ddatblygu nifer o gynlluniau cerdded a beicio mewn 11 o feysydd buddsoddi ar draws y Fwrdeistref Sirol

16 Gorffennaf 2020

Cynnal a chadw'r bont droed ger Cylchfan yr A4119, Trewiliam

Bydd y Cyngor yn ymgymryd â'r cam nesaf o waith atgyweirio sy wedi'i gynllunio i gynnal a chadw'r bont droed ger Cylchfan yr A4119, Trewiliam – sy'n gofyn am fesurau rheoli traffig a bydd rhaid cau'r bont droed er mwyn cyflawni elfennau...

16 Gorffennaf 2020

Cyrraedd cyfnod pwysig wrth adeiladu Pont Sain Alban newydd

Mae'r cynllun parhaus sylweddol i adeiladu Pont Sain Alban newydd ym Mlaenrhondda wedi cyrraedd carreg filltir bwysig, gan fod trawstiau dur mawr yn cael eu danfon i safle'r gwaith i'w gosod dros yr wythnosau nesaf

14 Gorffennaf 2020

Trefniadau parcio yn Aberdâr a Phontypridd ar waith am fis arall

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y trefniadau parcio am ddim sydd ar waith yng nghanol Aberdâr a Phontypridd tan ddiwedd mis Awst 2020

13 Gorffennaf 2020

Ailagor tair llyfrgell ychwanegol yn hwyrach yr wythnos yma

Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad ynghylch y bwriad i ailagor cam nesaf Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor - gan agor tair llyfrgell ychwanegol ddydd Iau

13 Gorffennaf 2020

Gwelliannau i groesfannau i gerddwyr ym Mhenrhiw-ceibr ac Aberpennar

Mae'r Cyngor wedi cyflawni gwelliannau i groesfannau i gerddwyr er mwyn gwella mesurau diogelwch mewn ardal brysur ym Mhenrhiw-ceibr - a hynny'n dilyn gwaith gwella diweddar ar groesfan i gerddwyr ar yr A4059 yn Aberpennar

10 Gorffennaf 2020

Ein staff yn parhau i gadw cysylltiad rhwng ein cymunedau

Mae staff ymroddedig y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaethau rheng flaen allweddol i drigolion Rhondda Cynon Taf drwy gydol y cyfnod anodd a heb ei debyg sydd ohoni.

10 Gorffennaf 2020

Mannau chwarae i blant yn ailagor o 20 Gorffennaf

Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad mewn perthynas ag ailagor mannau chwarae i blant yn Rhondda Cynon Taf, yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru yn gynharach heddiw

10 Gorffennaf 2020