Skip to main content

Newyddion

Adroddiad cynnydd a chau ffordd ar gyfer cynllun Pont Castle Inn

Mae'r Cyngor wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y gwaith parhaus tuag at ailagor Pont Droed Castle Inn yn Nhrefforest - gan gynnwys manylion dargyfeiriadau gwasanaeth sydd wedi'u cwblhau'n ddiweddar a ffordd i'w chau'r penwythnos hwn

17 Ionawr 2024

Cam cyntaf gwaith gwella lleol i liniaru llifogydd yn Nhylorstown

Mae nifer o siambrau, coredau a phyllau dal wedi'u gosod i arafu llif y dŵr sy'n mynd i mewn i'r cwlfert, tra bod tua 180-metr o'r cwlfert wedi'i ailosod ym mhen deheuol Stryd y Parc

16 Ionawr 2024

Cyflawni gwelliannau ar hyd coridorau bysiau lleol Aberdâr

Mae'r Cyngor wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen waith barhaus i wella safleoedd bysiau lleol ar hyd sawl llwybr allweddol yn ardal Aberdâr, gan ddefnyddio cyllid a sicrhawyd gan Lywodraeth Cymru

15 Ionawr 2024

Rhaglen atgyweirio wedi'i thargedu ar gyfer pont fawr yn Ystrad

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i gyflwyno cynllun atgyweirio a gwella sylweddol ar gyfer Pont Bodringallt, y mae'r A4058 yn Ystrad yn mynd drosti. Disgwylir y bydd y gwaith yn tarfu cyn lleied â phosibl ar y brif ffordd a'r gymuned...

12 Ionawr 2024

Straeon Gofalwyr Maeth Rhondda Cynon Taf yn Dangos y Gall Pawb Gynnig Rhywbeth a Chefnogi Plant Mewn Gofal yng Nghymru

Nod yr ymgyrch genedlaethol yw ysbrydoli pobl o bob cefndir i ystyried maethu gydag awdurdod lleol.

11 Ionawr 2024

Parhau i gynnig Brecwast Nadolig i Gyn-filwyr Rhondda Cynon Taf yn 2023

Ddydd Mercher, 20 Rhagfyr, cynhaliodd cymdeithas Cyn-filwyr Taf Elái ei Brecwast Nadolig blynyddol i Gyn-filwyr yng Nghanolfan Gymuned Rhydfelen.

10 Ionawr 2024

Lido Ponty: Sesiynau nofio mewn dŵr oer yn dychwelyd ar benwythnosau ym 2024

O deuwch ffyddloniaid Lido Ponty - bydd sesiynau nofio mewn dŵr oer yn dychwelyd ar benwythnosau ym mis Chwefror a mis Mawrth 2024!

10 Ionawr 2024

Cynnal gwaith i wella'r system ddraenio ar brif ffordd ger Trealaw o ddydd Llun

Bydd gwaith y cynllun yn cynnwys adeiladu system ddraenio hidlo newydd ar y glaswellt wrth ochr y ffordd er mwyn lleihau perygl llifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm

05 Ionawr 2024

Gwaith gosod cwlfer newydd yn Aberpennar er mwyn gwrthsefyll llifogydd yn well

Bydd gwaith gosod system gwlfer well ar ran o Heol y Dyffryn yn Aberpennar yn dechrau'n fuan, gan ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru sydd wedi'i sicrhau gan y Cyngor er mwyn lliniaru risg llifogydd yn lleol

04 Ionawr 2024

Buddsoddi yn niogelwch cerddwyr mewn sawl lleoliad yn Hirwaun

Bydd y Cyngor yn dechrau ar waith i ddarparu cyfleusterau gwell i gerddwyr mewn sawl lleoliad ledled pentref Hirwaun yn fuan, wedi iddo sicrhau cymorth grant trwy gyllid Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Llywodraeth Cymru

04 Ionawr 2024

Chwilio Newyddion