Eisteddfod Genedlaethol yn RhCT wedi'i ohirio tan 2024

Mae Bwrdd Rheoli'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi y bydd y tair Eisteddfod Genedlaethol nesaf yn cael eu gohirio am flwyddyn arall

27 Ionawr 2021

Cyfle i fwrw ymlaen â'r cynigion buddsoddi mewn perthynas ag Ysgol Llyn y Forwyn

Gallai'r Cabinet gytuno i fwrw ymlaen â'r cynigion mewn perthynas ag ysgol newydd gwerth £8.5miliwn ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn yn ei gyfarfod ddydd Iau, 28 Ionawr

26 Ionawr 2021

Cynllun lliniaru llifogydd yn Nheras Granville bellach ar waith

Mae'r Cyngor wedi cychwyn gwaith ar gynllun lliniaru llifogydd pwysig yn Nheras Granville, Aberpennar. Bydd yn cynnwys gwaith atgyweirio, yn helpu i wella rheoli gweddillion yn y cwrs dŵr ac yn golygu y bydd raid cau Stryd Allen

26 Ionawr 2021

Cynllun peilot yn defnyddio technoleg ddigyffwrdd ar chwe chroesfan i gerddwyr

Bydd y Cyngor yn dechrau gosod technoleg ddigyffwrdd ar chwe chroesfan brysur i gerddwyr, yn rhan o gynllun peilot sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi mesurau trafnidiaeth gynaliadwy wrth ymateb i COVID-19

26 Ionawr 2021

Ehangu Canolfan Brechu yn y Gymuned

Mae'r Ganolfan Brechu yn y Gymuned yn swyddfeydd y Cyngor yn Abercynon, Tŷ Trevithick, yn ehangu. Mae capasiti yn cynyddu, yn ogystal ag agor y ganolfan saith diwrnod yr wythnos.

22 Ionawr 2021

Aelodau'r Cabinet i drafod Strategaeth y Gyllideb (drafft) ar gyfer 2021/22

bydd Cabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf yr wythnos nesaf yn ystyried Strategaeth Gyllideb Ddrafft ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod. Mae hyn yn cynnwys cynnydd o £2.2 miliwn ar gyfer cyllideb yr ysgolion a'r disgwyl yw y bydd...

22 Ionawr 2021

Uned fusnes fodern yng Nghoed-elái bellach yn nwylo'r Cyngor

Mae'r uned fusnes fodern newydd gwerth £3.93 miliwn ar gyfer Coed-elái wedi'i throsglwyddo i'r Cyngor gan ei gontractwr – ac mae nifer o ddarpar denantiaid eisoes wedi mynegi'u diddordeb

22 Ionawr 2021

Cynyddu mynediad i'r holl drigolion ar lwybrau cymunedol lleol

Mae gwaith pwysig y Cyngor i wneud llwybrau lleol yn fwy hygyrch wedi cael ei ganmol gan Sustrans - sydd wedi rhannu stori preswylydd sydd bellach yn elwa o gael gwared ar rwystrau mynediad ger ei chartref

22 Ionawr 2021

Y newyddion diweddaraf o ran y camau sy'n cael eu cymryd i gynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg yn RhCT

Bydd y Cabinet yn derbyn diweddariad ar fuddsoddiad ac ymrwymiad y Cyngor i ehangu addysg Cyfrwng Cymraeg yn Rhondda Cynon Taf, gan weithio tuag at y cyflawniadau sy wedi'u hamlinellu yn ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg

22 Ionawr 2021

Gwaith pellach wedi'i gynllunio yn rhan o'r cynllun i osod Pont Sant Alban newydd

Dyma roi gwybod i drigolion a defnyddwyr y ffordd y bydd Pont Sant Alban ym Mlaenrhondda yn cau yr wythnos nesaf. Mae hyn er mwyn cwblhau gwaith pellach sy'n rhan o'r cynllun a welodd y bont newydd yn cael ei hadeiladu'n llwyddiannus...

21 Ionawr 2021