Skip to main content

Newyddion

Y Cyngor yn cyhoeddi Cyfleuster Cae 3G rhif 14

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer adeiladu cyfleuster 3G arall yn ardal gogledd Cwm Rhondda Fawr, ar safle Cae Baglan ym Mhenyrenglyn, Treherbert

10 Tachwedd 2021

Datblygiadau'r dyfodol mewn adeiladau gwag ar Stryd y Taf, Pontypridd

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau ei fod yn trafod opsiynau datblygu ar gyfer sawl adeilad gwag ar Stryd y Taf yn rhan o'i strategaeth adfywio ar gyfer Pontypridd. Ymhlith yr adeiladau hyn mae hen adeilad Marks and Spencer

09 Tachwedd 2021

Cefnogwch ein Hapêl Siôn Corn 2021

Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi lansiad ei Apêl Siôn Corn boblogaidd eleni, sydd â'r nod o ddod â hwyl yr ŵyl i blant Rhondda Cynon Taf dros gyfnod y Nadolig.

09 Tachwedd 2021

Cynnydd sylweddol o ran Bioamrywiaeth yn RhCT

Mae bioamrywiaeth wedi dod yn rhan sylfaenol ac allweddol o'r hyn rydyn ni'n ei wneud i leihau ein hôl troed carbon wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.e.

08 Tachwedd 2021

Marc Ansawdd wedi'i ddyfarnu i Wasanaeth Ieuenctid y Cyngor

Mae'r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru wedi'i ddyfarnu i Wasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) y Cyngor.

08 Tachwedd 2021

Cadw'n Ddiogel y Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt Yma

Mae'r Cyngor yn annog ei holl drigolion i fwynhau Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt eleni, ond i gadw'n ddiogel a bod yn ystyrlon o eraill, gan gynnwys Cyn-filwyr y Lluoedd arfog, yr henoed, ac anifeiliaid anwes a gwyllt.

05 Tachwedd 2021

Ymweliad y Gweinidog Addysg ag Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Nhonyrefail a Hirwaun

Rhoddodd staff a disgyblion groeso cynnes i Weinidog Addysg Cymru pan ymwelodd â'u hysgolion yn Nhonyrefail a Hirwaun i weld cyfleusterau gwych Ysgolion yr 21ain Ganrif sydd wedi'u darparu gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru

05 Tachwedd 2021

Y Cyngor yn helpu banc bwyd lleol i ddod o hyd i gartref newydd

Mae'r Cyngor wedi helpu Banc Bwyd Pontypridd i ddod o hyd i gartref parhaol newydd er mwyn iddo barhau â'i waith amhrisiadwy yn helpu pobl mewn angen. Bydd y banc bwyd yn symud i adeilad canolfan oriau dydd nad oedd bellach yn cael...

05 Tachwedd 2021

Y camau nesaf ar gyfer Canolfan Gelf y Miwni ar ôl sicrhau cyllid

Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid o £5.3 miliwn ar gyfer ei gynlluniau cyffrous i adfywio Canolfan Gelf y Miwni gydag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

05 Tachwedd 2021

Gwaith trwsio'r Bont Wen i baratoi ar gyfer y prif gynllun yr haf nesaf

Bydd trigolion a phobl sy'n defnyddio'r ffordd yn sylwi ar waith ar y Bont Wen (Pont Heol Berw) ym Mhontypridd wythnos nesaf. Bydd gweithwyr yn paratoi safle gwaith yno yn barod ar gyfer gwaith trwsio concrit yn ystod y dydd dros gyfnod...

04 Tachwedd 2021

Chwilio Newyddion