Skip to main content

Newyddion

Gwaith i ddechrau ar sianel yr afon a chynllun pont droed Tyn-y-bryn

Bydd gwaith i adlinio sianel yr afon a thrwsio'r arglawdd rhwng Lôn y Parc a Heol Tynybryn yn Nhonyrefail yn dechrau'n fuan. Yn ogystal â hyn, bydd y cynllun hefyd yn cynnwys ailosod pont droed cyfagos Tyn-y-bryn

15 Mehefin 2023

Cyllid wedi'i sicrhau ar gyfer dau gynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau arall

Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid sylweddol gan grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023/24. Bydd hyn yn galluogi i ni fwrw ymlaen â chynlluniau allweddol er mwyn gwella cyfleusterau yn Hirwaun a...

15 Mehefin 2023

Eithriadau arfaethedig i derfyn cyflymder diofyn 20mya Cymru

Yn rhan o'r broses o fabwysiadu terfyn cyflymder diofyn 20mya Cymru fis Medi eleni, mae'r Cyngor wedi nodi ffyrdd 30 MYA presennol y bwriedir eu heithrio o'r newidiadau – gan nad ydyn nhw'n bodloni'r meini prawf perthnasol

13 Mehefin 2023

Gwaith ar y cynllun gwella system ddraenio lleol yn Nhreorci i ddechrau

Byddwch chi'n sylwi ar waith yn mynd rhagddo ar yr A4061 (Stryd Baglan a Stryd Jones) Treorci wrth i'r Cyngor gynnal gwaith i wella'r system ddraenio

12 Mehefin 2023

Ymgynghoriad cyhoeddus ar Gynllun Lliniaru Llifogydd Pentre yn y dyfodol

Bydd modd i breswylwyr fwrw golwg ar gynigion pwysig ar gyfer Cynllun Lliniaru Llifogydd Pentre yn y dyfodol yn fuan. Bydd y cynllun yn buddsoddi ymhellach mewn gwaith lliniaru llifogydd pwysig – gan ychwanegu at y mesurau sylweddol sydd...

12 Mehefin 2023

Cau ffordd ar ddydd Sul ar gyfer cynllun gosod wyneb newydd yn Nhrefforest

Dyma roi gwybod i drigolion y bydd gwaith gosod wyneb newydd yn cael ei gynnal yn Stryd y Parc #Trefforest ar ddau ddydd Sul (18 a 25 Mehefin) er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl

09 Mehefin 2023

73 o brosiectau wedi'u cymeradwyo ar gyfer cyfran o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU a rhagor o Grantiau Cymunedol wedi'u cyhoeddi

Mae 73 o brosiectau cymunedol ar draws Rhondda Cynon Taf wedi cael cyllid yn rhan o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.

07 Mehefin 2023

Asesu cyflwr ochr y mynydd ar yr A4061 Ffordd y Rhigos

Cynhelir archwiliad manwl o'r rhwydi creigiau wrth Ffordd y Rhigos dros yr haf yn dilyn tân gwyllt mawr y llynedd. Bydd raid defnyddio goleuadau traffig ychwanegol, ond fydd dim angen cau'r ffordd

07 Mehefin 2023

Penodi Maer Rhondda Cynon Taf

Penodwyd y Cynghorydd Wendy Lewis yn Faer Rhondda Cynon Taf yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar y Cyngor. Mae hi wedi dewis pedair elusen ar gyfer ei chyfnod yn y rôl ac mae'n edrych ymlaen at godi ymwybyddiaeth ac arian ar eu...

06 Mehefin 2023

Achlysur cymunedol ar gyfer cynllun datblygu Aberpennar gyda Linc Cymru

Caiff trigolion eu gwahodd i achlysur cymunedol lleol yn Aberpennar i gael rhagor o wybodaeth am ddatblygiad arfaethedig newydd a fydd yn cefnogi gofal preswyl dementia a llety gofal ychwanegol, sydd wedi'i gynllunio ar gyfer hen...

05 Mehefin 2023

Chwilio Newyddion