Skip to main content

Gwasanaethau ar-lein

Gwasanaethau ar-lein
Adrodd am Broblem Ynglŷn â Llifogydd Mewn Draeniau a Chwteri
Biniau Halen - Gwneud Cais i Ail-lenwi, Adnewyddu neu am Fin Newydd
Budd-daliadau Tai/Gostyngiad Treth y Cyngor - Rhoi Gwybod am Newid yn Eich Amgylchiadau   
Cadw Lle ar gyfer Gweithgareddau Hamdden                                                     
Chwythu'r chwiban                                                       
Cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Ailgylchu Cewynnau                                     
Cofrestru i Bleidleisio
Gwneud Apwyntiad i Drin Pla ar gyfer Eiddo Domestig
Gwneud Cais am Batrôl Materion Cŵn             
Gwneud Cais am Brydau Ysgol am Ddim
Gwneud Cais am Ddraenio Cynaliadwy                      
Gwneud Cais am Drwydded ar gyfer Sgip                                  
Gwneud Cais am Drwydded Parcio ar gyfer Meysydd Parcio'r Cyngor                            
Gwneud Cais am Drwydded Parcio Bathodyn Glas                  
Gwneud Cais am Drwydded Parcio i Breswylwyr
Gwneud Cais am Drwydded Sgaffaldiau                                              
Gwneud Cais am Drwydded Tŷ Amlfeddiannaeth                                 
Gwneud Cais am Drwydded Yrru Cerbyd Hacni / Cerbyd Hurio Preifat                                            
Gwneud Cais am Eithriad Treth y Cyngor i Fyfyrwyr                                      

Gwneud Cais am Fan Parcio ar gyfer Person Anabl                                                   

Gwneud Cais am Fin Baw Cŵn Newydd                                         
Gwneud Cais am Fin Bwyd                                        
Gwneud Cais am Fin Olwyn
Gwneud Cais am Fudd-dal Tai
Gwneud Cais am Ganiatâd Cynllunio
Gwneud Cais am Gerdyn Bws Cydymaith
Gwneud Cais am Gludiant Coleg
Gwneud Cais am Gludiant i'r Ysgol ar gyfer Disgybl ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)
Gwneud Cais am Grant Cartrefi Gwag
Gwneud Cais am Gyllid Myfyriwr
Gwneud Cais am Ostyngiad Treth y Cyngor i Berson Sengl 
Gwneud Cais am Ostyngiad Treth y Cyngor i Bobl Anabl
Gwneud Cais am Ostyngiad Treth y Cyngor sy'n Gysylltiedig â Swydd
Gwneud Cais am Ragor o Fagiau Ailgylchu
Gwneud Cais am Swydd
Gwneud Cais am Swydd Addysgu
Gwneud Cais am Waharddiad Dros Dro ar gyfer Eich Trwydded Tŷ Amlfeddiannaeth
Gwneud Cais am y Cynnig Gofal Plant
Gwneud Cais am Ymyl Pafin Isel
Gwneud Cais i Adnewyddu eich Trwydded Tŷ Amlfeddiannaeth
Gwneud Cais i Adnewyddu Trwydded Parcio i Breswylwyr
Gwneud Cais i Brynu Sedd Wag ar Fws Ysgol
Gwneud Cais i Dderbyn Disgybl i Ysgol
Gwneud Cais i Eithrio'ch Eiddo Rhag Taliadau Treth y Cyngor
Gwneud Cais i gael Profiad Gwaith
Gwneud Cais i Ganslo Eithriad Rhag Taliadau Treth y Cyngor
Gwneud Cais i Ganslo Eithriad Treth y Cyngor i Fyfyrwyr
Gwneud Cais i Ganslo Gostyngiad Treth y Cyngor i Berson Sengl
Gwneud Cais i Ganslo Gostyngiad Treth y Cyngor i Bobl Anabl
Gwneud Cais i Ganslo Gostyngiad Treth y Cyngor sy'n Gysylltiedig â Swydd
Gwneud Cais i Gofrestru Genedigaeth
Gwneud cais i Restru Adeilad
Gwneud Cais i Wacáu Bin Baw Cŵn neu Fin Newydd
Gwneud Cais Rhyddid Gwybodaeth
Gwneud Taliad Ffôn Symudol
Gwneud Taliad i'r Gwasanaeth Cerdd
Gwneud Ymholiad Cyffredinol
Gwneud Ymholiad Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion
Rhoi Gwybod am Achosion o Dwyll Posibl
Rhoi Gwybod am Achosion o Wastraff Wedi'i Adael yn Anghyfreithlon
Rhoi Gwybod am Anifail Marw
Rhoi Gwybod am Broblem Graffiti
Rhoi Gwybod am Broblem gyda Cheudyllau
Rhoi Gwybod am broblem gyda Chysgodfa Bysiau
Rhoi Gwybod am Broblem gyda Goleuadau Stryd
Rhoi Gwybod am Broblem gyda Thoiledau Cyhoeddus
Rhoi Gwybod am Broblem gyda'r Palmentydd
Rhoi Gwybod am Broblem Llygredd Mwg
Rhoi Gwybod am Broblem Sbwriel
Rhoi Gwybod am Broblem yn Ymwneud â Glanhau'r Strydoedd
Rhoi Gwybod am Broblem yn Ymwneud â Thyllau Archwilio
Rhoi Gwybod am Ddifrod i Arwyddion, Dodrefn Stryd a Biniau
Rhoi Gwybod am Drosedd Parcio
Rhoi Gwybod am Drwydded Parcio i Breswylwyr sydd wedi Mynd ar Goll, Cael ei Difrodi neu Gael ei Dwyn
Rhoi Gwybod am Fagiau Gwastraff Anymataliaeth sydd Heb eu Casglu
Rhoi Gwybod am Faw Cŵn
Rhoi Gwybod am Fin Sbwriel sydd wedi'i Ddifrodi neu sy'n Llawn
Rhoi Gwybod am Gerbyd wedi'i Adael
Rhoi Gwybod am Newid i'ch Budd-dal Tai
Rhoi Gwybod am Rwystr neu Sylwedd ar Ffordd neu Balmant
Rhoi Gwybod am Wal sydd wedi'i Difrodi neu sy'n Beryglus
Rhoi Gwybod am Wastraff y Cartref a Gwastraff Ailgylchu heb eu Casglu
Rhoi Gwybod bod Cerdyn Bws Ysgol Ar Goll
Rhoi Gwybod bod Cerdyn Bws Ysgol/Coleg Ar Goll neu Wedi'i Ddwyn
Rhoi Gwybod i Ni am Newid mewn Tenantiaeth
Sylwadau, Gair o Ganmoliaeth neu Gŵyn
Talu am Brydau Ysgol
Talu Anfoneb (Dyledion Amrywiol)
Talu Ardoll Ardal Gwella Busnes Pontypridd
Talu Dirwy am Baentio Graffiti
Talu Dirwy am Beidio â Mynd i'r Ysgol
Talu Dirwy am Gi sy'n Baeddu
Talu Dirwy am Godi Posteri yn Anghyfreithlon
Talu Dirwy am Ollwng Sbwriel
Talu Dirwy Gorfodi Gofal Strydoedd
Talu Dirwy Parcio
Talu Eich Treth y Cyngor
Talu Gordaliad Budd-dal Tai
Talu Taliad Cerddoriaeth Ieuenctid y Pedair Sir
Talu Trethi Busnes
Trefnu Casglu Eitemau Mawr
Trefnu Debyd Uniongyrchol i Dalu'ch Treth y Cyngor
Trefnu Debyd Uniongyrchol i Dalu'ch Trethi Busnes
Trefnu i Ddefnyddio Cae Chwarae/Cwrt Chwaraeon
Treth y Cyngor – Rhoi Gwybod am Newid yn Eich Amgylchiadau
Trwyddedau Parcio i Breswylwyr - Rhoi Gwybod am Newid Cyfeiriad
Trwyddedau Parcio i Breswylwyr- Rhoi Gwybod am Newid Cerbyd
Pay-Your-Council-TaxSave-Time-Bulky-Waste-Collection